วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ตอนที่ 1 การบ่มเพาะโดยชุมชนตามวิถีอิสลาม

 13 ธ.ค. 2561 14:37 น.

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. รายการสารคดี มองมุมบวก ปี 2561

Now Playing 1/13
1

ตอนที่ 1 การบ่มเพาะโดยชุมชนตามวิถีอิสลาม

2

ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้นที่ดีกับตาดีกาต้นแบบ

3

ตอนที่ 3 ปอเนาะต้นแบบในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

4

ตอนที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน จชต กับแนวทางอิสลามศึกษา

5

ตอนที่ 5 แนวทางการศึกษาแบบสองวิถี ในโรงเรียนของรัฐ

6

ตอนที่ 6 ต้นกล้าจิตอาสา

7

ตอนที่ 7 สภานักเรียน

8

ตอนที่ 9 โรงเรียนประชารัฐ

9

ตอนที่ 10 เปอดโลกทัศน์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์

10

ตอนที่ 12 เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

11

ตอนที่ 13 โรงเรียนชาวนา

12

ตอนที่ 14 บุคลากรตัวอย่างทางการศึกษาใน จชต

13

ตอนที่ 15 ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ ด้วยโครงงานศึกษา

ความคิดเห็น