วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

ตอนที่ 15 แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน

 15 ต.ค. 2563 14:08 น.    เข้าชม 217

โครงการสันติสุขชายแดนใต้ ปี 2563

Now Playing 1/60
1

ตอนที่ 15 แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน

2

ตอนที่ 13 โครงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง

3

ตอนที่ 12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน

4

ตอนที่ 11 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง

5

ตอนที่ 10 แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6

ตอนที่ 9 โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

7

ตอนที่ 8 แผนงานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

8

ตอนที่ 7 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

9

ตอนที่ 6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว

10

ตอนที่ 5 โครงการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก

11

ตอนที่ 4 โครงการข่าวกรองเชิงรุก

12

ตอนที่ 3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

13

ตอนที่ 2 แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

14

ตอนที่ 1 แผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

15

ตอนที่ 14 โครงการสร้างความมั่นคงในชุมชนเป้าหมาย

16

ตอนที่ ๑๖ โครงการป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติด รวมทั้งภัยความมั่นคงอื่นๆ

17

ตอนที่ ๑๗ แผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ชุดข้อมูลความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไ

18

ตอนที่ ๑๘ โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดหัวรุนแรง

19

ตอนที่ ๑๙ โครงการป้องกันแนวคิดความรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรี

20

ตอนที่ ๒๐ โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคง

21

ตอนที่ 21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม

22

ตอนที่ 22 โครงการศึกษาและผลิตชุดข้อมูล เพื่อสลายแนวคิดหัวรุนแรง

23

ตอนที่ 23 แผนงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

24

ตอนที่ 24 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.

25

ตอนที่ 25 แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ

26

ตอนที่ 26 โครงการภาคประชาสังคมร่วมใจ

27

ตอนที่ 27 โครงการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ

28

ตอนที่ 28 แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

29

ตอนที่ 29 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขใน จชต.

30

ตอนที่ 30 โครงการนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม

31

Private video

32

ตอนที่ ๓๒ แผนงานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

33

ตอนที่ ๓๓ แผนงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

34

ตอนที่ ๓๔ โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจตามหลักศาสนา

35

ตอนที่ ๓๕ โครงการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จชต

36

ตอนที่ ๓๖ โครงการอบรมเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เ

37

ตอนที่ ๓๗ แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

38

ตอนที่ ๓๘ โครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

39

ตอนที่ ๓๙ แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

40

ตอนที่ ๔๐ แผนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

41

ตอนที่ ๔๑ โครงการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

42

ตอนที่ ๔๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่

43

ตอนที่ ๔๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

44

ตอนที่ ๔๔ การแก้ไขปัญหาผลกระทบโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

45

ตอนที่ ๔๕ รูปแบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงโควิด 19

46

ตอนที่ ๔๖ International Bamboo City เมืองแห่งไม้ไผ่เศรษฐกิจ ต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

47

ตอนที่ ๔๗ New normal ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

48

ตอนที่ ๔๘ พลังชุมชนสู้ภัยโควิด 19

49

ตอนที่ ๔๙ เบตง เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

50

ตอนที่ ๕๐ เศรษฐกิจไทย – จีน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

51

ตอนที่ ๕๑ อายุน้อยร้อยล้านจังหวัดชายแดนภาคใต้

52

ตอนที่ ๕๒ สนามบินเบตงประตูสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

53

ตอนที่ ๕๓ มอบสิทธิ สร้างโอกาส แก่คนไร้สัญชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้

54

ตอนที่ ๕๔ จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองเศรษฐกิจชีวภาพและเขตอุตสาหกรรมชีวภาพ ฮาลาล และประ

55

ตอนที่ ๕๕ จังหวัดยะลา เป็นเมืองเศรษฐกิจชีวภาพ และเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒน

56

ตอนที่ ๕๖ จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมชีวภาพ

57

ตอนที่ ๕๗ Thai Army Delivery มื้อนี้เพื่อคุณ

58

ตอนที่ ๕๘ ผลสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแด

59

ตอนที่ ๕๙ ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดช

60

ตอนที่ ๖๐ ผลสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโร

ความคิดเห็น