วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

EP1 “สุไหง โก ลก” เมืองต้นแบบการค้าชายแดน

 9 มี.ค. 2564 09:28 น.    เข้าชม 88

สารพันพัฒนา ปี 2563

Now Playing 1/35
1

EP1 “สุไหง โก ลก” เมืองต้นแบบการค้าชายแดน

2

EP2 มะพร้าวชายแดนใต้สู่อุตสาหกรรม

3

EP3 คุณภาพชีวิตสีเขียว

4

EP4 ฮาลา บาลา ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์

5

EP5 อัตลักษณ์ชุมชน “เจ๊ะเห”

6

EP6 พลังสามัคคีจากโรงสีข้าวพิกุลทอง

7

EP7 ข้าวหอมกระดังงา นราธิวาส

8

EP8 “ลองกองซีโป” กับการยกระดับการจัดการ

9

EP9 “น้ำผึ้งชันโรงบูโด” กับการพัฒนาแบบผสมผสาน

10

EP10 “กระจูดบ้านทอนอามาน” กับการถักทอสู่ความยั่งยืน

11

EP11 หนองจิก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน

12

EP12 ท่าเทียบเรือปัตตานี เชื่อมโยงสู่ความมั่นคง

13

EP13 ประมงชายฝั่งปัตตานี

14

EP14 ปัตตานี เมืองแห่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ

15

EP15 โอรังปันตัย เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมการเกษตร

16

EP16 Sky Walk ปัตตานี พื้นที่แห่งสันติสุข

17

EP17 หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

18

EP18 น้ำบูดู จากวัฒนธรรมอาหารสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน

19

EP19 เกลือหวานตานี หัวใจแห่งอาหารมลายู

20

EP20 ยั่งยืนอย่างเบตง

21

Ep21 ท่าอากาศยานเบตง หัวใจเศรษฐกิจยะลา

22

Ep22 Street Art เบตง ชุมชนบนงานศิลป์

23

Ep23 โคกุรบาน

24

Ep24 ปลานิลสายน้ำไหล ปลาเศรษฐกิจของยะลา

25

Ep25 สวนอุตสาหกรรม ยะลา ต้นแบบตลาดสินค้าฮาลาล

26

Ep26 ยะลา เมืองไผ่อาเซียน

27

Ep27 ทุเรียนซิตี้ ยะลา

28

Ep28 YCOT กาแฟคุณภาพยะลา คุณค่าทางเศรษฐกิจ

29

Ep29 ต้านภัยโควิด ๑๙ ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่

30

Ep30 ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน งานแห่งชีวิต

31

Ep31 นวัตกรรมการศึกษาจากพื้นถิ่นภาคใต้

32

Ep32 อาชีวะวิถีอิสลาม พลังแห่งอาเซียน

33

Ep33 กะปิเทพา ของดีสงขลา

34

Ep34 พริกแกงบ้านตีน ท้องถิ่นกินได้

35

Ep35 ชุมทางนกเขาชวาแห่งเมืองสงขลา

ความคิดเห็น