วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

ตอน 01 คืนสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 14 ธ.ค. 2564 17:11 น.    เข้าชม 1150

โครงการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ปี 2563

Now Playing 1/52
1

ตอน 01 คืนสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2

ตอน 02 เกษตรยั่งยืน ชายแดนใต้

3

ตอน 03 สร้างงาน สร้างรายได้

4

ตอน 04 มัสยิดบ้านเหนือ ต้นแบบแนวคิดชุมชนศรัทธา

5

ตอน 05 ไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อสันติสุข

6

ตอน 06 การศึกษานอกระบบสร้างอาชีพชายแดนใต้

7

ตอน 07 เพื่อหมู่บ้านปลอดภัย

8

ตอน 08 ทรัพย์แผ่นดินของไทย

9

ตอน 09 พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ความสำเร็จ

10

ตอน 10 สังคมแห่งความสามัคคี

11

ตอน 11 โรงพยาบาลเคลื่อนที่ชายแดนใต้

12

ตอน 12 ต้นแบบห้องเรียนวิถีอิสลาม

13

ตอน 13 ใช้หลักศาสนาชี้แนะแนวทาง

14

ตอน 14 นิทานสร้างชีวิต

15

ตอน 15 ให้ตัวเราและชุมชนเติบโตไปด้วยกัน

16

ตอน 16 ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อชุมชนแข็งแกร่ง

17

ตอน 17 เสริมสร้างสันติสุขครอบครัว

18

ตอน 18 ชุมชนผาสุก

19

ตอน 19 พื้นที่ปลอดภัย

20

ตอน 20 รวมร้อยดวงใจ ชายแดนใต้ ดินแดนสันติสุข

21

ตอน 21 นักประชาสัมพันธ์ชุมชน

22

ตอน 22 ยุทธศาสตร์คนดี

23

ตอน 23 ปักษ์ใต้ บ้านเรา

24

ตอน 24 อุตสาหกรรมฮาลาลชุมชน

25

ตอน 25 โคเนื้อวากิว แหล่งอาหารใหม่ในชายแดนใต้

26

ตอน 26 สืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชายแดนใต้

27

ตอน 27 เพราะเราต่างเป็นพี่น้องกัน

28

ตอน 28 สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สากล

29

ตอน 29 ยุวชนคนดี จังหวัดชายแดนภาคใต้

30

ตอน 30 สมานฉันท์ สมานชาติ

31

ตอน 31 รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

32

ตอน 32 ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน

33

ตอน 33 พยาบาลรักบ้านเกิด

34

ตอน 34 ยุทธศาสตร์ 3 ดีเพื่อเด็กปฐมวัย

35

ตอน 35 แสวงหาจุดยืนที่มั่นคง

36

ตอน 36 สังคมน่าอยู่ชายแดนใต้

37

ตอน 37 เริ่มจากปัจจุบัน แล้วเชื่อมโยงไปยังอดีตและอนาคต

38

ตอน 38 มองให้เห็นในสิ่งที่คุณต้องการแล้วจะได้รับในสิ่งที่คุณมองเห็น

39

ตอน 39 ค่ายแห่งการเรียนรู้

40

ตอน 40 ปลูกต้นกล้าเยาวชน ที่สามพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้

41

ตอน 41 ยื่นโอกาส ให้ก้าวไปข้างหน้า

42

ตอน 42 นวัตกรรมภาษาชายแดนใต้

43

ตอน 43 สู่โอกาสแห่งความสำเร็จ

44

ตอน 44 ถึงตัว ถึงใจ ถึงความคิด

45

ตอน 45 Human Library อุทยานการเรียนรู้

46

ตอน 46 กีฬาสร้างสันติสุข

47

ตอน 47 เป้าหมายตามความเป็นจริง

48

ตอน 49 ก้าวเดินไปด้วยกัน

49

ตอน 50 สันติภาพที่ก่อสันติสุข

50

ตอน 52 ภาษาแม่เป็นฐาน สร้างโอกาสที่เท่าเทียม

51

ตอน 48 ฐานเศรษฐกิจมั่นคงที่ชายแดนใต้

52

ตอน 51 วางแผนอัตลักษณ์ให้เป็นแบรนด์เฉพาะ

ความคิดเห็น