วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

10 พ.ค. 2562

วันที่ ๗ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ ร.อ.หญิง ลภัสรดา ใจเพียร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
1 พ.ค. 2562

วันที่ ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง รวม ๓๐ คน ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี มีรายละเอียดดังนี้.- ๑.๑ วันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒ ๑.๑.๑ เวลา ๑๓๓๐ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ศปชส., สรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบ ๖ เดือน ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดย สนผ.ฯ, สรุปความคืบหน้า การบังคับใช้กฎหมายและคดีสำคัญ โดย กกล.ตร.จชต. และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านงานพัฒนารอบ ๖ เดือน โดย ศอ.บต. โดยมี พล.ต. สมพล ปานกุล รอง...

..อ่านต่อ
1 พ.ค. 2562

วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๔:๓๐ น. สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง บรรยายโดย พ.อ.หญิง กนกพร เย็นอุทก หน.ฝ่ายประเมินผล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผลการอบรม : ทำให้กำลังพล ศปป.๕ ฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งสาเหตุการ เกิดโรค การป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการรักษาที่ถูกวิธี...

..อ่านต่อ
24 เม.ย. 2562

ช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๐ เม.ย. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสาน การปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ๑. ประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. เพื่อป้องกันปัญหาความ ไม่สงบในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.สน./กกล.ตร.จชต. ๒. ประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์ราชการ จชต. (แห่งใหม่ – โรงแรม ชางลี (เดิม)) ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการศูนย์ราชการ จชต. (แห่งใหม่ - โรง...

..อ่านต่อ
11 เม.ย. 2562

วันที่ ๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในฐานะ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลในการดำเนินการกำหนดมาตรการ/แนวทางแลกเปลี่ยน ถังแก๊สคอมโพสิตแทนถังแก๊สเหล็กใน จชต. ณ ห้องประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้.- ระดับพื้นที่ : กอ.รมน. ภาค ๔ สน., พลังงานจังหวัดยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส เป็นต้น - ให้นำถังแก๊สเหล็กหมดอายุออกนอกพื้นที่ เริ่ม ๑๐ เม.ย. ๖๒ ให้แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. ๖๒ - ถังแก๊สเหล็กที่เหลือ ดำเนินการ...

..อ่านต่อ
11 เม.ย. 2562

วันที่ ๕ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในฐานะ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สรุปในขั้นต้นดังนี้.- มาตรการระยะสั้น : ให้ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. พิจารณาออกคำสั่ง หรือ ประกาศ ตามอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน ฯ เพื่อดำเนินการ ๔ ประเด็น คือ ๑. เร่งดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ด หลังสงกรานต์ จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๒ ( ๑.๕ ล้านหมายเลข) ๒. พิจารณาจัดจุดบริการลงทะเบ...

..อ่านต่อ
28 มี.ค. 2562

เมื่อ ๒๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) บรรยายให้ความรู้ “สถานการณ์ใน ๓ จชต. และการแก้ไขปัญหา จชต.” ให้กับนายทหารนักเรียน หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๓ บก.ทท. ผลที่ได้รับ เพื่อให้นายทหารนักเรียน หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้นายทหารฯนำความรู้ดังกล่าว ไปใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ ใน 3 จชต. และการแก้ไขปัญหา...

..อ่านต่อ
21 มี.ค. 2562

เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๒ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดตัวแทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Government Innovation Workshop นวัตกรรม คิดได้ ทำได้” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มตำ หน.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผลการปฏิบัติ : กำลังพลที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีคิดและการสร้างนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์กับองค์กร หรือหน่วยงาน และภาคประชาชน...

..อ่านต่อ
8 มี.ค. 2562

วันที่ ๔ - ๖ มี.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และคณะได้เดินทางไปประสานกับหน่วยในพื้นที่ จชต. ได้แก่ ฉก.ทพ.๔๗, พบปะชุมชนไทยพุทธ ต.ตาชี อ.ยะหา จว.ยล., ชคต.ยะหา อ.ยะหา จว.ย.ล., ศูนย์บูรณาการ CCTV สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ฉก.อโณทัย, ฉก.สันติสุข, หน่วยนิติวิทยาศาสตร์ สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., นฝด.ขกท.สน.จชต. และ ฉก.ปัตตานี ๒๕ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติ : ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วย...

..อ่านต่อ
28 ก.พ. 2562

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ ๖๒ ผู้แทน นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นขต.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๓๒๒ กอ.รมน.สวนรื่นฤดี โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มคำ ผอ.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผลการประชุมพิจารณา : ให้ตัดตัวชี้วัดของ สบพ.ฯ หัวข้อ จำนวนกิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา จชต. เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จชต. (ดูเรื่องการพัฒนา) และเร่งจัดทำตัวชี้วัดนวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงาน...

..อ่านต่อ
หน้า 12 จาก 15 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 148 รายการ