วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

7 ม.ค. 2562

วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ ร่วมประชุมกับ คณะที่ปรึกษา สมช. เพื่อเตรียมการสรุปผลการแก้ไขปัญหา จชต. ห้วง ๔ ปี ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สมช. ชั้น ๗ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยมี พล.อ. ทวีป เนตรนิยม เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
7 ม.ค. 2562

วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย และทิศทางกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ อาคาร สมช. โดยมี เลขาธิการ สมช. เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
7 ม.ค. 2562

วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผช.ผอ.รมน. เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
7 ม.ค. 2562

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานเจ้าภาพโครงการสำคัญภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2561

วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมคณะทำงาน ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2561

วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. พ.อ. สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) ณ ห้องประชุมประสงค์สุ่นศิริ อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ สมช. โดยมี พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2561

วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมพิจารณาการตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่สำคัญรวมทั้งรายการยุทโธปกรณ์พิเศษ ฯ ที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.ส่วน ศปป. ๕ กอ.รมน., ผู้แทน กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สขว.กอ.รมน., สนย.กอ.รมน., สบป.กอ.รมน., ฝยก.ศปก.ทบ., ฝกบ.ศปก.ทบ., ฝปช. ศปก.ทบ. และ สล.คปต....

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2561

วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๗:๐๐ น. กำลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยออก Start จากจุดเริ่มที่โซน B กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์...

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2561

วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘:๓๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย ผบช.ศปป.๕ ฯ และ กำลังพล ร่วมงานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และแถลงแผนการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./ผอ.รมน. เป็นประธานฯ...

..อ่านต่อ
7 ธ.ค. 2561

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๑ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดโครงการ กิจกรรม และกรอบงบประมาณภายใต้แผนย่อย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. โดย สมช. เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ...

..อ่านต่อ
หน้า 14 จาก 15 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 148 รายการ