วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

9 ก.ย. 2562

วันที่ ๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับมอบเครื่องดื่มชูกำลังในนามแบรนด์ T24 แบบกระป๋อง จำนวน ๕๐ ลัง ลังละ ๒๔ กระป๋อง จากคุณรสรินา เสริมทรัพย์ทวี และคุณมุจลินท์ วชิรธีระพล ผู้แทน บ.ยูนิเวอร์แซล คอนซัลติ้ง จำกัด โดย บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของกำลังพล ๓ จชต. ที่ต้องเข้าเวรยามเพื่อดูแลประเทศชาติ ทั้งนี้ ผอ.ศปป.๕ ฯ ได้มอบหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิม ในแผ่นดินไทย และกล่าวขอบคุณบริษัท ฯ ในการมอบเครื่องดื่มในครั้งนี้...

..อ่านต่อ
29 ส.ค. 2562

วันที่ 26 - 30 ส.ค. 62 พล.ต. บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) เป็นหัวหน้าคณะ และ พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม และรับทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา จชต. ในโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๕ ในพื้นที่ จว.ย.ล. ดังนี้ ๑. เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านราโมง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษา ๒ ระบบ ในปัจจุบันมีการจัดหลักสูตรอิสลามแบบเข้มข้น โดยมีทั้งหลักสูตรสามัญและศาสนาอิสลาม ตั้งแ...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง แผนงานด้านความมั่นคง ๗ แผนงาน ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ อส.จชต. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 2562

วันที่ ๕ - ๘ ส.ค. ๖๒ พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล หน.ฝ่ายติดตามสถานการณ์ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อทำการตรวจประเมินการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ของหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ร้อย.ร.๑๕๑๓๓, ร้อย.ปชด.ที่ ๒, ฉก.ทพ.๑๑, ร้อย.ทพ.๑๑๑๖, ร้อย.ทพ.๔๘๑๐, ฉก.ทพ.๔๙, ร้อย.ทพ.๔๙๑๒, ร้อย.ทพ.๔๙๑๑, ฉก.ทพ.๔๖, ฉก.ทพ.๔๖๐๘ และ ร้อย.ทพ.๔๖๑๕ ทั้งนี้ ทางคณะผู้ตรวจ ฯ ได้ให้คำแนะนำ แก่หน่วยที่รับตรวจ พร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 2562

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดการประชุมผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายของระบบวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณโปรโตคอลการสื่อสาร (SKYLOCK) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการต่อสัญญาการเช่าเครือข่าย ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
9 ส.ค. 2562

วันที่ ๖ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศปป. ๕ ฯ เข้าพบ ดร. พลภฤต เรืองจรัส รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์, คุณมนตรี จอมพันธ์ บรรณาธิการข่าวการเมือง และผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือถึงการทำงาน แนวทางการนำเสนอข่าว และเข้าเยี่ยมชมสถานี ฯ ตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กิจกรรม Media Visit ครั้งที่ ๓/๖๒...

..อ่านต่อ
9 ส.ค. 2562

วันที่ ๖ - ๘ ส.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานกับหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ๑. ประสานการปฏิบัติกับ ฉก.อโณทัย ณ ห้องประชุม ฉก.อโณทัย ๒ ประสานการปฏิบัติกับ ฉก.สันติสุข ณ ห้องประชุม ฉก.สันติสุข เพื่อปรึกษาหารือการแก้ปัญหา การบ่มเพาะในพื้นที่ จชต. ๓ ประสานการปฏิบัติกับศูนย์สันติวิธี ณ ห้องประชุม ศสว. (บ้านกรงนก) ในค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๔ ประสานการปฏิบัติกับศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอชต.) ณ ห้...

..อ่านต่อ
2 ส.ค. 2562

วันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๒ พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) เป็นหัวหน้าคณะ นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม และรับทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา จชต. ในโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๔ ในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี ดังนี้ ๑. เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมี พ.อ. เปรียว ติณสูลานนท์ รองผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของศูนย์ฝึก ฯ ๒. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ประมงพื้น...

..อ่านต่อ
26 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๘:๓๐ น. กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ เขาดินวนา (สวนสัตว์ดุสิต) โดยมี ผบ.จอส.๙๐๔ วปร. เป็นประธาน ฯ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ของเขาดินวนา ให้สวยงาม...

..อ่านต่อ
หน้า 17 จาก 24 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 234 รายการ