วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

11 เม.ย. 2562

วันที่ ๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในฐานะ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลในการดำเนินการกำหนดมาตรการ/แนวทางแลกเปลี่ยน ถังแก๊สคอมโพสิตแทนถังแก๊สเหล็กใน จชต. ณ ห้องประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้.- ระดับพื้นที่ : กอ.รมน. ภาค ๔ สน., พลังงานจังหวัดยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส เป็นต้น - ให้นำถังแก๊สเหล็กหมดอายุออกนอกพื้นที่ เริ่ม ๑๐ เม.ย. ๖๒ ให้แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. ๖๒ - ถังแก๊สเหล็กที่เหลือ ดำเนินการ...

..อ่านต่อ
11 เม.ย. 2562

วันที่ ๕ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในฐานะ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สรุปในขั้นต้นดังนี้.- มาตรการระยะสั้น : ให้ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. พิจารณาออกคำสั่ง หรือ ประกาศ ตามอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน ฯ เพื่อดำเนินการ ๔ ประเด็น คือ ๑. เร่งดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ด หลังสงกรานต์ จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๒ ( ๑.๕ ล้านหมายเลข) ๒. พิจารณาจัดจุดบริการลงทะเบ...

..อ่านต่อ
28 มี.ค. 2562

เมื่อ ๒๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) บรรยายให้ความรู้ “สถานการณ์ใน ๓ จชต. และการแก้ไขปัญหา จชต.” ให้กับนายทหารนักเรียน หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๓ บก.ทท. ผลที่ได้รับ เพื่อให้นายทหารนักเรียน หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้นายทหารฯนำความรู้ดังกล่าว ไปใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ ใน 3 จชต. และการแก้ไขปัญหา...

..อ่านต่อ
21 มี.ค. 2562

เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๒ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดตัวแทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Government Innovation Workshop นวัตกรรม คิดได้ ทำได้” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มตำ หน.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผลการปฏิบัติ : กำลังพลที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีคิดและการสร้างนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์กับองค์กร หรือหน่วยงาน และภาคประชาชน...

..อ่านต่อ
8 มี.ค. 2562

วันที่ ๔ - ๖ มี.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และคณะได้เดินทางไปประสานกับหน่วยในพื้นที่ จชต. ได้แก่ ฉก.ทพ.๔๗, พบปะชุมชนไทยพุทธ ต.ตาชี อ.ยะหา จว.ยล., ชคต.ยะหา อ.ยะหา จว.ย.ล., ศูนย์บูรณาการ CCTV สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ฉก.อโณทัย, ฉก.สันติสุข, หน่วยนิติวิทยาศาสตร์ สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., นฝด.ขกท.สน.จชต. และ ฉก.ปัตตานี ๒๕ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติ : ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วย...

..อ่านต่อ
28 ก.พ. 2562

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ ๖๒ ผู้แทน นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นขต.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๓๒๒ กอ.รมน.สวนรื่นฤดี โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มคำ ผอ.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผลการประชุมพิจารณา : ให้ตัดตัวชี้วัดของ สบพ.ฯ หัวข้อ จำนวนกิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา จชต. เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จชต. (ดูเรื่องการพัฒนา) และเร่งจัดทำตัวชี้วัดนวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงาน...

..อ่านต่อ
28 ก.พ. 2562

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ฉก.ตชด.๔๔, สถานที่ก่อสร้างสนามบินเบตง และตรวจพื้นที่ก่อสร้างจุดชมวิวอัยเยอร์เวง, ฉก.ทพ.๑๑, ชคต.แม่ดง อ.แว้ง จว.น.ธ., สภ.หนองจิก จว.ป.น., ชคต.บางเขา อ.หนองจิก จว.ป.น., ผลการปฏิบัติ : ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วยในเรื่องผลการปฏิบัติที่สำคัญตามนโยบายในห้วงที่ผ่านมา แผนการปฏิบั...

..อ่านต่อ
8 ก.พ. 2562

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) และ พ.อ. ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) ร่วมพิจารณาข้อคำถามในการสำรวจทัศนคติ และความ พึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ตามโครงการอำนวยการและประเมินผลของ ศปป.๕ กอ.รมน. รายการการประเมินผลงานโดยการวิจัยเชิงสำรวจของสถาบันการศึกษาภายนอก ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

..อ่านต่อ
8 ก.พ. 2562

วันที่ ๖ - ๗ ก.พ ๖๒ ศปป.๕ กอ.รมน. โดย สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดคณะฝ่ายประเมินผลประกอบด้วย พ.อ. วราวุฒิ มักการุณ ผอ.สผป.ศปป.๕ กอ.รมน.และคณะ เดินทางเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา จชต. ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อให้การจัดทำตัวชี้วัดของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ผลการปฏิบัติในการหารือ ผู้แทน นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. มีความเข้าใจ ในแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล...

..อ่านต่อ
31 ม.ค. 2562

วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วยในเรื่องผลการปฏิบัติที่สำคัญตามนโยบายในห้วงที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป (แนวทางการฝึกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน) และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป...

..อ่านต่อ
หน้า 21 จาก 24 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 234 รายการ