วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

16 ส.ค. 2562

วันที่ ๕ - ๘ ส.ค. ๖๒ พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล หน.ฝ่ายติดตามสถานการณ์ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อทำการตรวจประเมินการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ของหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ร้อย.ร.๑๕๑๓๓, ร้อย.ปชด.ที่ ๒, ฉก.ทพ.๑๑, ร้อย.ทพ.๑๑๑๖, ร้อย.ทพ.๔๘๑๐, ฉก.ทพ.๔๙, ร้อย.ทพ.๔๙๑๒, ร้อย.ทพ.๔๙๑๑, ฉก.ทพ.๔๖, ฉก.ทพ.๔๖๐๘ และ ร้อย.ทพ.๔๖๑๕ ทั้งนี้ ทางคณะผู้ตรวจ ฯ ได้ให้คำแนะนำ แก่หน่วยที่รับตรวจ พร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 2562

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดการประชุมผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายของระบบวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณโปรโตคอลการสื่อสาร (SKYLOCK) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการต่อสัญญาการเช่าเครือข่าย ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
9 ส.ค. 2562

วันที่ ๖ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศปป. ๕ ฯ เข้าพบ ดร. พลภฤต เรืองจรัส รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์, คุณมนตรี จอมพันธ์ บรรณาธิการข่าวการเมือง และผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือถึงการทำงาน แนวทางการนำเสนอข่าว และเข้าเยี่ยมชมสถานี ฯ ตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กิจกรรม Media Visit ครั้งที่ ๓/๖๒...

..อ่านต่อ
9 ส.ค. 2562

วันที่ ๖ - ๘ ส.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานกับหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ๑. ประสานการปฏิบัติกับ ฉก.อโณทัย ณ ห้องประชุม ฉก.อโณทัย ๒ ประสานการปฏิบัติกับ ฉก.สันติสุข ณ ห้องประชุม ฉก.สันติสุข เพื่อปรึกษาหารือการแก้ปัญหา การบ่มเพาะในพื้นที่ จชต. ๓ ประสานการปฏิบัติกับศูนย์สันติวิธี ณ ห้องประชุม ศสว. (บ้านกรงนก) ในค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๔ ประสานการปฏิบัติกับศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอชต.) ณ ห้...

..อ่านต่อ
2 ส.ค. 2562

วันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๒ พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) เป็นหัวหน้าคณะ นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม และรับทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา จชต. ในโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๔ ในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี ดังนี้ ๑. เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมี พ.อ. เปรียว ติณสูลานนท์ รองผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของศูนย์ฝึก ฯ ๒. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ประมงพื้น...

..อ่านต่อ
26 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๘:๓๐ น. กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ เขาดินวนา (สวนสัตว์ดุสิต) โดยมี ผบ.จอส.๙๐๔ วปร. เป็นประธาน ฯ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ของเขาดินวนา ให้สวยงาม...

..อ่านต่อ
26 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.กอ.รมน. ได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้กับ ส.ท.หญิง ธาริณี เนียมหอม ซึ่งเป็นกำลังพล สผป.ศปป.๕ ฯ เนื่องจากถุงน้ำ ในรังไข่มีรอยรั่ว ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๒...

..อ่านต่อ
18 ก.ค. 2562

วันที่ ๑๕ - ๑๙ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๒ - ๑๓ ก.ค. ๖๒ ดังนี้ ๑.ติดตามความคืบหน้าและประสานการปฏิบัติ ฉก.ทพ.๔๘ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ. ๒.ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.บูกิต ๓.ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.จวบ ๔.ประสานการปฏิบัติ ฉก.นราธิวาส ร้อย.ปชด.ที่ ๒ ๕.ประสานการปฏิบัติ ฉก.ทพ.๒๒ ๖.ตรวจเยี่ยม ชคต.กอลำ ๗.ตรวจเยี่ยม ชคต.ม่วงเตี้ย...

..อ่านต่อ
15 ก.ค. 2562

วันที่ ๘ - ๑๒ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโขติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ดังนี้ ๑.๑ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ ศปนย. อ.ยะลัง จ.ปัตตานี ๑.๒ ประสานการปฏิบัติกับหน่วย ฉก.ทพ.๔๑ อ.รามัน จ.ยะลา ๑.๓ ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2562

วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ฝ่ายติดตามสถานการณ์ สมค.ศปป.๕กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียน SIM CARD และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานฯ มีผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงกลาโหม, กอ.รมน.ภาค ๔ สน., กกล.จชต., กสทช., สมช. และ สล.คปต....

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 13 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 130 รายการ