วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

29 ต.ค. 2562

๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมด้วย พ.อ.หญิงสุพัฒนา เลี้ยงนาค หน.ฝ่ายประสานงานและการปฏิบัติ สบพ. ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)​ นโยบายการบริหาร​และการพัฒนา จชต. ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C รร. เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ...

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณามอบเครื่องหมายยศ พล.ต. ให้กับกำลังพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพล ศปป.๕ ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุ รวมจำนวน ๔ นาย ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดประชุมเสนอความต้องการยุทโธปกรณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ฉก.นย.ทร. ศตส.จชต. ทอ., กกล.ตร.จชต., ฉก.ทพ., ฉก.หมายเลข, ฉก.จังหวัด และ ปค....

..อ่านต่อ
13 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๐ - ๑๓ ก.ย. ๖๒ พ.อ. สุทธิพงษ์ พืชมงคล หน.ฝตส.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อทำการตรวจประเมินการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ของหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ฉก.ทพ.๔๑ ค่ายวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา, ร้อย.ทพ.๔๑๑๓ ต.วังพญา อ.รามัน ฯ, ร้อย.ทพ.๓๓๐๒ อ.บันนังสตา จ.ยะลา, ร้อย.ทพ.๓๓๐๕ ต.ปุโรง อ.กรงปินัง ฯ, ฉก.ทพ.๔๗ อ.ยะหา ฯ, ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจ ฯ ได้ให้คำแนะนำ แก่หน่วยที่ได้รับการตรวจ พร้อมข้อเสนอแนะ...

..อ่านต่อ
13 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ย. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ จชต. เพื่อประสานและติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๒.๑ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ๒.๒ ติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ระบบ ๒ แชะ อัตลักษณ์” โดยมีรายละเอียด ในแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งแนวทางการเพิ่มยอดผู้ลงทะเบียนของระยะที่ ๑ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งขอทราบแผนการดำเนินการของระยะที่ ๒ หลัง ๑ พ.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุม(๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค...

..อ่านต่อ
9 ก.ย. 2562

วันที่ ๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับมอบเครื่องดื่มชูกำลังในนามแบรนด์ T24 แบบกระป๋อง จำนวน ๕๐ ลัง ลังละ ๒๔ กระป๋อง จากคุณรสรินา เสริมทรัพย์ทวี และคุณมุจลินท์ วชิรธีระพล ผู้แทน บ.ยูนิเวอร์แซล คอนซัลติ้ง จำกัด โดย บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของกำลังพล ๓ จชต. ที่ต้องเข้าเวรยามเพื่อดูแลประเทศชาติ ทั้งนี้ ผอ.ศปป.๕ ฯ ได้มอบหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิม ในแผ่นดินไทย และกล่าวขอบคุณบริษัท ฯ ในการมอบเครื่องดื่มในครั้งนี้...

..อ่านต่อ
29 ส.ค. 2562

วันที่ 26 - 30 ส.ค. 62 พล.ต. บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) เป็นหัวหน้าคณะ และ พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม และรับทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา จชต. ในโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๕ ในพื้นที่ จว.ย.ล. ดังนี้ ๑. เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านราโมง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษา ๒ ระบบ ในปัจจุบันมีการจัดหลักสูตรอิสลามแบบเข้มข้น โดยมีทั้งหลักสูตรสามัญและศาสนาอิสลาม ตั้งแ...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง แผนงานด้านความมั่นคง ๗ แผนงาน ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ อส.จชต. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 2562

วันที่ ๕ - ๘ ส.ค. ๖๒ พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล หน.ฝ่ายติดตามสถานการณ์ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อทำการตรวจประเมินการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ของหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ร้อย.ร.๑๕๑๓๓, ร้อย.ปชด.ที่ ๒, ฉก.ทพ.๑๑, ร้อย.ทพ.๑๑๑๖, ร้อย.ทพ.๔๘๑๐, ฉก.ทพ.๔๙, ร้อย.ทพ.๔๙๑๒, ร้อย.ทพ.๔๙๑๑, ฉก.ทพ.๔๖, ฉก.ทพ.๔๖๐๘ และ ร้อย.ทพ.๔๖๑๕ ทั้งนี้ ทางคณะผู้ตรวจ ฯ ได้ให้คำแนะนำ แก่หน่วยที่รับตรวจ พร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 15 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 149 รายการ