วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

10 ก.ค. 2563

วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. วาสิฎฐ์ มณีโขติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อขอรับทราบแนวความคิดการจัดกำลัง ๓ ฝ่าย (ทพ., ตร., อส.จชต.) และ อาสาสมัครประจำพื้นที่ (ชรบ., อรบ., ทสปช.) ในการควบคุมพื้นที่และ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ฉก.ทพ.๑๑ (หน่วยปกติ กรม.ทพ.๑๔) อ.สุคิริน จว.น.ธ....

..อ่านต่อ
9 ก.ค. 2563

วันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ห้องประชุม ศปนย.ฯ...

..อ่านต่อ
2 มิ.ย. 2563

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
1 มิ.ย. 2563

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ (ร.ท.)​ให้กับ ร.ต.หญิง วันเพ็ญ แก้วเกิด นักวิชาการประสานความมั่นคง สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. และ ส.ต.หญิง ชลิยา สร้อยน้อย (ส.ท.)​ เจ้าพนักงานธุรการ สมค. ศปป.๕ กอ.รมน. ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน.โดยมี กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธี...

..อ่านต่อ
27 พ.ค. 2563

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่ิองหมายยศ สิบตรี ให้แก่ น.ส.วชิราพรรณ ชูกลิ่น เจ้าพนักงานธุรการ สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมีกำลังพล ศปป.๕ ฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ ฯ...

..อ่านต่อ
20 พ.ค. 2563

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ พ.อ. สุขเกษม โมรากุล และ พ.อ.หญิง วิไลวรรณ เพิ่มศิลป์ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธี ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
19 พ.ค. 2563

วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ พิจารณาการจัดทำโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ประจำปี ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเสริมสร้างสันติสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
14 พ.ค. 2563

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ ร.ท.หญิง จุฬาลักษณ์ คุ้มภัย ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธี ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
25 เม.ย. 2563

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปนย.ฯ นำเครืองอุปโภค บริโภคแจกจ่ายพี่น้องประชาชน ณ ชุมชนตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตามโครงการรัฐร่วมใจต้านภัย COVID-19...

..อ่านต่อ
22 เม.ย. 2563

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายละเอียด (ร่าง) แผนการเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ จชต.พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ อาคาร สมช.ทำเนียบรัฐบาล...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 206 รายการ