วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

วันที่ ๔ - ๖ มี.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และคณะได้เดินทางไปประสานกับหน่วยในพื้นที่ จชต. ได้แก่ ฉก.ทพ.๔๗, พบปะชุมชนไทยพุทธ ต.ตาชี อ.ยะหา จว.ยล., ชคต.ยะหา อ.ยะหา จว.ย.ล., ศูนย์บูรณาการ CCTV สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ฉก.อโณทัย, ฉก.สันติสุข, หน่วยนิติวิทยาศาสตร์ สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., นฝด.ขกท.สน.จชต. และ ฉก.ปัตตานี ๒๕ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติ : ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วย

 8 มี.ค. 2562

วันที่ ๔ - ๖ มี.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และคณะได้เดินทางไปประสานกับหน่วยในพื้นที่ จชต. ได้แก่ ฉก.ทพ.๔๗, พบปะชุมชนไทยพุทธ ต.ตาชี อ.ยะหา จว.ยล., ชคต.ยะหา อ.ยะหา จว.ย.ล., ศูนย์บูรณาการ CCTV สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ฉก.อโณทัย, ฉก.สันติสุข, หน่วยนิติวิทยาศาสตร์ สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., นฝด.ขกท.สน.จชต. และ ฉก.ปัตตานี ๒๕ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ผลการปฏิบัติ : ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วยในเรื่องผลการปฏิบัติที่สำคัญตามนโยบายในห้วงที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

ความคิดเห็น