วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๒ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดตัวแทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Government Innovation Workshop นวัตกรรม คิดได้ ทำได้” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มตำ หน.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผลการปฏิบัติ : กำลังพลที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีคิดและการสร้างนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์กับองค์กร หรือหน่วยงาน และภาคประชาชน

 21 มี.ค. 2562

เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๒ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดตัวแทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Government Innovation Workshop นวัตกรรม คิดได้ ทำได้” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยมี พล.ต. อนุชา ชุ่มตำ หน.กพร.กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ
ผลการปฏิบัติ : กำลังพลที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีคิดและการสร้างนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์กับองค์กร หรือหน่วยงาน และภาคประชาชน

ความคิดเห็น