วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

ศปป.๕ กอ.รมน. โดย สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. และหน่วยที่รับผิดชอบตัวชี้วัดซึ่งจัดเข้าหารือในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ ได้แก่ บก.ควบคุม อส.จชต., ศปชส., สมศ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. ซึ่งจะต้องรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๒) เข้าร่วม ชี้แจง/หารือ ประสานในการจัดทำตัวชี้วัด ในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในพื้นที่ จชต. เป็นไ

 17 พ.ค. 2562

ศปป.๕ กอ.รมน. โดย สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. และหน่วยที่รับผิดชอบตัวชี้วัดซึ่งจัดเข้าหารือในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ ได้แก่ บก.ควบคุม อส.จชต., ศปชส., สมศ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. ซึ่งจะต้องรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๒) เข้าร่วม ชี้แจง/หารือ ประสานในการจัดทำตัวชี้วัด ในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในพื้นที่ จชต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ความคิดเห็น