วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดโครงสร้างความเข้มแข็งกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ในการประชุมหารือร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สล.คปต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนย.กอ.รมน., สบป.กอ.รมน., ยก.ทบ., กบ.ทบ. และ สพ.ทบ.) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา ได้แก่ ๑. ปัญหาด้านสถานที่ตั้งฐานปฏิบัติการ ๒. ปัญหาด้าน ยุทธการ และการฝึก ฯ ๓. ปัญหาด้านกำลังพล และก

 14 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดโครงสร้างความเข้มแข็งกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ
ในการประชุมหารือร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สล.คปต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนย.กอ.รมน., สบป.กอ.รมน., ยก.ทบ., กบ.ทบ. และ สพ.ทบ.) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา ได้แก่
๑. ปัญหาด้านสถานที่ตั้งฐานปฏิบัติการ
๒. ปัญหาด้าน ยุทธการ และการฝึก ฯ
๓. ปัญหาด้านกำลังพล และการบริหาร
๔. ปัญหาด้านส่งกำลังบำรุง
ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ จชต. อีกทั้งเป็นการเตรียมการประเมินความเข้มแข็งของ ชคต. วงรอบ ๖ เดือนหลัง ต่อไป ซึ่งผลการประชุม ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รับทราบปัญหาทั้งหมด และจะไปแจ้งให้หน่วย ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ความคิดเห็น