วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๑๐ - ๑๓ ก.ย. ๖๒ พ.อ. สุทธิพงษ์ พืชมงคล หน.ฝตส.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อทำการตรวจประเมินการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ของหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ฉก.ทพ.๔๑ ค่ายวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา, ร้อย.ทพ.๔๑๑๓ ต.วังพญา อ.รามัน ฯ, ร้อย.ทพ.๓๓๐๒ อ.บันนังสตา จ.ยะลา, ร้อย.ทพ.๓๓๐๕ ต.ปุโรง อ.กรงปินัง ฯ, ฉก.ทพ.๔๗ อ.ยะหา ฯ, ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจ ฯ ได้ให้คำแนะนำ แก่หน่วยที่ได้รับการตรวจ พร้อมข้อเสนอแนะ

 13 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๐ - ๑๓ ก.ย. ๖๒ พ.อ. สุทธิพงษ์ พืชมงคล หน.ฝตส.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อทำการตรวจประเมินการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ของหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ฉก.ทพ.๔๑ ค่ายวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา, ร้อย.ทพ.๔๑๑๓ ต.วังพญา อ.รามัน ฯ, ร้อย.ทพ.๓๓๐๒ อ.บันนังสตา จ.ยะลา, ร้อย.ทพ.๓๓๐๕ ต.ปุโรง อ.กรงปินัง ฯ, ฉก.ทพ.๔๗ อ.ยะหา ฯ, ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจ ฯ ได้ให้คำแนะนำ แก่หน่วยที่ได้รับการตรวจ พร้อมข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็น