วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ย. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ จชต. เพื่อประสานและติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๒.๑ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ๒.๒ ติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ระบบ ๒ แชะ อัตลักษณ์” โดยมีรายละเอียด ในแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งแนวทางการเพิ่มยอดผู้ลงทะเบียนของระยะที่ ๑ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งขอทราบแผนการดำเนินการของระยะที่ ๒ หลัง ๑ พ.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุม(๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค

 13 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ย. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ จชต. เพื่อประสานและติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
๒.๑ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
๒.๒ ติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ระบบ ๒ แชะ อัตลักษณ์” โดยมีรายละเอียด ในแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งแนวทางการเพิ่มยอดผู้ลงทะเบียนของระยะที่ ๑ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งขอทราบแผนการดำเนินการของระยะที่ ๒ หลัง ๑ พ.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุม(๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
๒.๓ เพื่อขอรับทราบแนวความคิดการใช้กำลัง ๓ ฝ่ายในการ รปภ.พื้นที่ อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. เมื่อยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่ ๒๐ ก.ย. ๖๒ และเมื่อประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ฯ ในห้วงต่อไป ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ทพ.๔๙ จ.นราธิวาส
๒.๔ ติดตามความคืบหน้าการเสริมสร้างความเข้มแข็งกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนในรูปแบบ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) และการติดตามประเมินความเข้มแข็ง ชคต. ปี ๒๕๖๒ ครึ่งปีหลัง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
๒.๕ เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเมืองต้นแบบแห่งที่ ๔ อ.จะนะ จว.ส.ข. พร้อมทั้งตัวชี้วัดความสำเร็จตามข้อสั่งการ นรม./ผอ.รมน. ได้แก่ ร้อยละของการลงทุนที่เพิ่มขึ้น, ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น, ร้อยละของรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดอื่น ๆ ณ ห้องประชุม ศอ.บต.สน.

ความคิดเห็น