วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ประชุมหารือกับ บก.ควบคุม อส.จชต.เพื่อขอรับทราบแนวทางการประเมินความเข้มแข็ง ชคต.ปี ๖๓ ( ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง) และการส่งมอบความรับผิดชอบ บก.ควบคุม อส.จชต.ให้กับ ปค.มท. ณ ห้องประชุม บก.ควบคุม อส.จชต.

 30 ต.ค. 2562

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ประชุมหารือกับ บก.ควบคุม อส.จชต.เพื่อขอรับทราบแนวทางการประเมินความเข้มแข็ง ชคต.ปี ๖๓ ( ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง) และการส่งมอบความรับผิดชอบ บก.ควบคุม อส.จชต.ให้กับ ปค.มท. ณ ห้องประชุม บก.ควบคุม อส.จชต.

เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมร่วมกับ ฉก.อโณทัย เพื่อหารือแนวทางการส่งคืน สป.ที่หมดความจำเป็นให้ ทบ.ตามนโยบาย รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน., การซ่อม HK ๓๓ ที่ ปค.มท.เบิก-ยืม ทบ.จำนวน ๔,๘๖๐ กระบอก และปัญหาข้อขัดข้องสำคัญ ณ ห้องประชุม ฉก.อโณทัย

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมกับ ฉก.สันติสุข เพื่อขอรับทราบแผนการแก้ไขปัญหาการบ่มเพาะในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ฉก.สันติสุข

เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมกับ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติของ ศปนย.ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปนย.ฯ

ความคิดเห็น