วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ ๓ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นผู้ส่งมอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ ตัว

 20 ธ.ค. 2562

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ ๓ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นผู้ส่งมอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ ตัว ทั้งนี้ เป็นไปตาม ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กอ.รมน.กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัย และนวัตกรรม เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๒ ในการนี้ พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) เป็นผู้แทน ศปป.๕.กอ.รมน. ในฐานะผู้ประสานการปฏิบัติภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เข้าร่วมในพิธีฯด้วย

ความคิดเห็น