วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๓, ๑๑.๐๐ น. พล.ท. วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กเป็นถังแก๊สคอมโพสิต ณ ห้องประชุม ฉก.อโณทัย ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น. เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกับ สล.คปต. ในห้วงต้นเดือน ก.พ. ๖๓

 23 ม.ค. 2563

เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๓, ๑๑.๐๐ น. พล.ท. วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กเป็นถังแก๊สคอมโพสิต ณ ห้องประชุม ฉก.อโณทัย ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น. เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกับ สล.คปต. ในห้วงต้นเดือน ก.พ. ๖๓เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๓, ๑๔.๐๐ น. พล.ท. วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ประชุมร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ. และหน่วยงานในพื้นที่ จว.น.ธ. ณ ห้องประชุมศาลากลาง จว.น.ธ. เพื่อหารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชคต. และการเตรียมการส่งมอบความรับผิดชอบ บก.ควบคุม อส.จชต. ให้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคิดเห็น