วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายละเอียด (ร่าง) แผนการเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ จชต.พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ อาคาร สมช.ทำเนียบรัฐบาล

 22 เม.ย. 2563

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายละเอียด (ร่าง) แผนการเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ จชต.พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ อาคาร สมช.ทำเนียบรัฐบาล

ความคิดเห็น