วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีเกษียณอายุราชการ กำลังพล กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. ในการนี้มีกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ นาย เข้ารับมอบของที่ระลึก คือ พ.ท. อนิวรรตน์ ทับทิมทอง, ร.ท. พรเลิศ ทองแย้ม, ร.ท. บุญลือ นักขะฤกษ์ และ ร.ท. จุมพล สรรพนา

 15 ก.ย. 2563

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีเกษียณอายุราชการ กำลังพล กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. ในการนี้มีกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ นาย เข้ารับมอบของที่ระลึก คือ พ.ท. อนิวรรตน์ ทับทิมทอง, ร.ท. พรเลิศ ทองแย้ม, ร.ท. บุญลือ นักขะฤกษ์ และ ร.ท. จุมพล สรรพนา

ความคิดเห็น