วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน.ที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ นาย คือ ๑. พ.ท. อนิวรรตน์ ทับทิมทอง, ร.ท. พรเลิศ ทองแย้ม, ร.ท. บุญลือ นักขะฤกษ์ และ ร.ท. จุมพล สรรพนา ในโอกาสนี้กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดี ณ ศปป.๕ กอ.รมน. ใน กองบัญชาการกองทัพบก

 21 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน.ที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ นาย คือ ๑. พ.ท. อนิวรรตน์ ทับทิมทอง, ร.ท. พรเลิศ ทองแย้ม, ร.ท. บุญลือ นักขะฤกษ์ และ ร.ท. จุมพล สรรพนา ในโอกาสนี้กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดี ณ ศปป.๕ กอ.รมน. ใน กองบัญชาการกองทัพบก

ความคิดเห็น