วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. ในกองบัญชาการกองทัพบก พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 12 ต.ค. 2564

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. ในกองบัญชาการกองทัพบก พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนจาก สนย.กอ.รมน.,สขว.กอ.รมน.,สกบ.กอ.รมน.,สปง.กอ.รมน.,กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ศปนย.จชต., ฉก.นธ., ฝยก.ศปก.ทบ., ฝขว.ศปก.ทบ., ฝกบ.ศปก.ทบ., ฝปช.ศปก.ทบ., กช.และผท.ทหาร เพื่อพิจารณาเรื่องการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก และรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตามสั่งการประธาน คปต. กรณีหารือกับกรมแผนที่ทหาร และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนดำเนินการตามสัญญา พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของรูปแบบรายการ และประมาณราคาเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ทันทีเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกาศใช้

ความคิดเห็น