วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “คำตอบอยู่ที่ตำบล” เพื่อแสดงว่าเป็นผู้นำมวลชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปันสู่ความยั่งยืน ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม C.S. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

 16 ธ.ค. 2564

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “คำตอบอยู่ที่ตำบล” เพื่อแสดงว่าเป็นผู้นำมวลชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปันสู่ความยั่งยืน ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม C.S. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลภ ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (วิทยาเขตสตูล) นายสนอง จันทร์รักษ์ ที่ปรึกษานายอำเภอเทพา จ.สงขลา คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สาขาภาคใต้ตอนล่าง และคุณภานุพงค์ จองเดิม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี ร่วมมอบประกาศนียบัตรด้วย​ โดยกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมที่​ 2 เพื่อร่วมศึกษาองค์ประกอบของตำบล​มั่นคง​มั่งคั่ง​ยั่งยืนต้นแบบ ​10 กลุ่ม​ได้แก่
1. กลุ่ม BARAHOM BAZAAR จังหวัดปัตตานี
2. กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อแบบครบวงจร จังหวัดสตูล
3. กลุ่ม วิสาหกิจธุรกิจอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา จังหวัดยะลา
5. กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จังหวัดสตูล
6. กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนอามีนตาลโตนด จังหวัดปัตตานี
7. กลุ่ม ทุ่งหว้าโฮมสเตย์สุไหงอุเปย้อนยุค จังหวัดสตูล
8. กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรราวอ จังหวัดปัตตานี
9. กลุ่ม บ้านบาติก จังหวัดนราธิวาส
10. กลุ่ม โคขุนบูเกะจือฆา จังหวัดยะลา
ความคิดเห็น