วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๕ พล.ท.สมเกียรติ มาลากรณ์ ที่ปรึกษา ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ​เพื่อหารือความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ของ ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมทั้งให้เเนวทางการปฎิบัติเพื่อพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์

 21 มิ.ย. 2565

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๕ พล.ท.สมเกียรติ มาลากรณ์ ที่ปรึกษา ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ​เพื่อหารือความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ของ ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมทั้งให้เเนวทางการปฎิบัติเพื่อพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ดังนี้
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง อ.จะนะ จว.ส.ข.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดินนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
และ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าพิมพ์ชาววัง

ความคิดเห็น