วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๒.๒๐ น. (คณะที่ ๑) พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ศปนย.จชต. เยี่ยมชมสถานที่ดูงาน เพื่อนำมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" รุ่นที่ ๒ ณ สวนวิบูลย์พันธ์ ออแกนิค ฟาร์ม อ.เมือง จว.พ.ท.

 20 ก.ค. 2565

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๒.๒๐ น. (คณะที่ ๑) พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ศปนย.จชต. เยี่ยมชมสถานที่ดูงาน เพื่อนำมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" รุ่นที่ ๒ ณ สวนวิบูลย์พันธ์ ออแกนิค ฟาร์ม อ.เมือง จว.พ.ท.

คณะ ศปป.๕ กอ.รมน. (คณะที่ ๒) โดย พ.อ.ศักดา อนุศาสนรักษ์ รอง หน.สง.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และ คณะ ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเสื้อเขียว) อ.หนองจิก จว.ป.น. และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผัก ผลไม้ปลอดภัย อ.จะนะ จว.ส.ข. เพื่อเยี่ยมเยือนและติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเครือข่ายคำตอบอยู่ที่ตำบล

และในวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. (คณะที่ ๑) พ.อ. ธารา ปัญญาจันทร์ รอง ผอ.ศปนย.จชต.(๒) พร้อมคณะฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จว.พ.ท. ดูสถานที่เพื่อเตรียมการนำมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" รุ่นที่ ๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกสหกรณ์ ยูเนี่ยน ออมทรัพย์บ้านทุ่งยาว จำกัด ในพื้นที่ อ.เขาชัยสน จว.พ.ท.

คณะ ศปป.๕ กอ.รมน. (คณะที่ ๒) โดย พ.อ.ศักดา อนุศาสนรักษ์ รอง หน.สง.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และ คณะ ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนศาลาใหม่อ.ตากใบ จว.น.ธ., กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโหม อ.เมือง จว.ป.น. และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบเเก้ว อ.ยะหริ่ง จว.ป.น เพื่อเยี่ยมเยือนและติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเครือข่ายคำตอบอยู่ที่ตำบล


ความคิดเห็น