วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในการประดับยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับพระราชทานยศ/ตำแหน่งสูงขึ้น

 25 ก.ค. 2565

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในการประดับยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับพระราชทานยศ/ตำแหน่งสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี ดังนี้
๑. พ.ท. อาทร ชมชื่น เป็น รอง ผอ.กอง ศปป.๕ ปรมน.ทบ. อัตรา พ.อ.
๒. พ.ต. ประชาพร ขาวบริสุทธิ์ เป็น นายทหารกิจการพลเรือน ศปป.๕ ปรมน.ทบ. อัตรา พ.ท.
๓. ร.อ. พนม สกุณี เป็น นายทหารยุทธการ ศปป.๕ ปรมน.ทบ.
๔. ส.ต.หญิง วชิราพรรณ ชูกลิ่น เป็น สิบโทหญิง

ความคิดเห็น