วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันที่ ๒๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม "คำตอบอยู่ที่ตำบล" กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, นาทวี, เทพา, สะบ้าย้อย) และจังหวัดสตูล จำนวน ๑๒๐ คน

 26 ก.ย. 2565

วันที่ ๒๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม "คำตอบอยู่ที่ตำบล" กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, นาทวี, เทพา, สะบ้าย้อย) และจังหวัดสตูล จำนวน ๑๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเศรษกิจ พอเพียงเพื่อการแบ่งปัน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรี NAYA CAFÉ & BAKERY ต.หารโพธิ์ อ.เขาชัยสน ในการนี้ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ร่วมพบปะกลุ่มมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้วย
ความคิดเห็น