วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อบุคคล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา จชต. (สื่อ ๔ นคร กิจกรรมที่ ๒)

 27 ก.ย. 2565

วันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อบุคคล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา จชต. (สื่อ ๔ นคร กิจกรรมที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ คน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๘๐๐ คน โดยนำคณะผู้ผ่านการอบรมจาก ๓ นคร ได้แก่ นครปฐม (ภาคกลาง), นครสวรรค์ (ภาคเหนือ), นครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน ๖๐ คน ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง ไปสมทบกับผู้ผ่าน การคัดเลือก จากนครที่ ๔ นครศรีธรรมราช (ภาคใต้) เพื่อเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมการฝึกจัดทำ และผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา จชต. จากพื้นที่จริง ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแหล่งศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตภาคใต้ โบราณสถาน, โบราณวัตถุ, สวนเกษตรผสมผสาน, การทำขนมพื้นเมือง, กลุ่มผ้าทอเกาะยอ, หอประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา และเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่าง (ศูนย์ผลิตปลาน้ำจืดพระราชทาน, ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ) ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ภายใน กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกจัดทำการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากข้อมูลที่ได้รับในพื้นที่จริงส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล โดยคณะกรรมการ พิจารณาตัดสินเป็นผู้ทรงคูณวุฒิ คณาจารย์ และวิทยากรในโครงการ มีผลการตัดสิน ดังนี้ ๑. รางวัลบทสุดปัง ได้แก่กลุ่ม ๗ นครศรีธรรมราช หัวข้อเรื่อง “ปลานิลน้ำจืด แหล่งน้ำใจคนในชาติ” ๒. รางวัลถ่ายทำขั้นเทพ กลุ่ม ๔ นครปฐม หัวข้อเรื่อง ครอบครัวพอเพียง ๓. รางวัลตัดต่อสุดจึ้ง กลุ่ม ๓ นครราชสีมา หัวข้อเรื่อง “อีเขียวไปไหนอ่ะ” และปิดกิจกรรมด้วยการร่วมกันจุดเทียนอุดมการณ์เพื่อเป็นสื่อทีดี มีคุณภาพ และทำเพื่อสังคมอย่างแท้จริง โดยมี พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม และมอบแนวคิดในการเป็นสื่อคุณภาพอีกด้วย

๑. รางวัลด้าน บท - การเล่าเรื่อง "บท - สุดปัง"
๒. รางวัลด้าน การถ่ายทำ "ถ่ายทำขั้นเทพ"
๓. รางวัลด้าน การตัดต่อ "ตัดต่อ - สุดจึ้ง"
ความคิดเห็น