วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ระหว่างวันที่ ๗-๙ พ.ย. ๖๕

 7 พ.ย. 2565

พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ระหว่างวันที่ ๗-๙ พ.ย. ๖๕ ในการนึ้ พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๓) ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมปฎิบัติภารกิจ สำหรับในวันที่ ๗ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เข้ารับฟัง การบรรยายสรุป แนวทางการปฏิบัติงานของ อส.จชต. ณ บก.ควบคุม อส.จชต. อ.เมือง จว.ย.ล. โดยมี นายกองตรี เชาวลิต สิทธิฤทธิ์ รอง.ผบ.บก.ควบคุม.อส.จชต.ให้การต้อนรับ, เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปยัง กกล.ตร.จชต. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และการดำเนินงานแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ปี ๒๕๖๖ จาก พล.ต.ต. ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี รอง.ผบ.กกล.ตร.จชต.(๒) ณ บก.กกล.ตร.จชต. และในเวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปยัง ศอ.บต. เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รอง เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับความคิดเห็น