วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อม คณะ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือ ข้าราชการรวมทั้งประสานการปฏิบัติเรื่องการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

 11 ม.ค. 2566

วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อม คณะ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือ ข้าราชการรวมทั้งประสานการปฏิบัติเรื่องการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ กับ พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ถ.พระรามที่ ๖ กทม. โดยมี คุณทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ , คุณภัทรมน วังคำหมื่น ผู้อำนวยการ ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหารือด้วย

ในการนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และวิธีการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา จชต. ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้นำเสนอจัดการประชุมส่วนราชการในส่วนกลาง เพื่อบูรณาการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. นำสู่สันติสุขโดยเร็ว

ความคิดเห็น