วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำผลผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดทำและเผยแพร่ไปแล้วทางสื่อโทรทัศน์ ออกอากาศซ้ำในรูปแบบ สื่อประเภทอื่นๆ

 11 ม.ค. 2566

วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำผลผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดทำและเผยแพร่ไปแล้วทางสื่อโทรทัศน์ ออกอากาศซ้ำในรูปแบบ สื่อประเภทอื่นๆ โดยได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ อจ.ประจำหลักสูตรบรอดคาสติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล/นักวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาให้ความรู้ในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของคนในสังคม รวมทั้งได้รับชมตัวอย่างการนำสารคดี รายการต่าง ๆ ที่ ศปป.๕ กอ.รมน. ดำเนินการเผยแพร่แล้ว นำกลับมาทำซ้ำ ในรูปแบบสื่อประเภทต่าง ๆ จากคุณ พัฒนาวรรณ แจ้งสว่าง และคุณ กิตติลาภ ณ ประดิษฐ์ มวลชนจากการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อ ของ ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมีผู้บริหาร และหน.นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น