วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 16 ม.ค. 2566

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๑๘ ม.ค. ๖๖ ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. การประชุมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ร่วมกันพิจารณาปรับตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนา จชต. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ รวมถึงแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ปี ๒๕๖๖
๒. เพื่อให้ จนท.ของหน่วยระดับปฏิบัติการ มีความเข้าใจ บทบาทหน้าทึ่ ตลอดจนรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของหน่วยเหนือ เพื่อนำไปวางแผนปฏิบัติการด้านยุทธวิธีให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีทั้งการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ​ด้านต่างๆ และแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ถกแถลงกลยุทธ์​แผนงาน ค่าเป้าหมาย และมานำเสนอเพื่อปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ความคิดเห็น