วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนและการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๖ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 18 ส.ค. 2566

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนและการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๖ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานมวลชนและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการงานมวลชนและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาในประเด็นการจัดทำข้อเสนอแนะด้านงานมวลชนและการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ถกแถลงระดมความคิด และให้ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านมวลชน และงานการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศปป.๕ กอ.รมน.จะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวนโยบาย/แนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ความคิดเห็น