วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ให้คำแนะนำการจัดทำพื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว IPB

 12 ก.ย. 2566

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ให้คำแนะนำการจัดทำพื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว IPB
ใน จว.น.ธ. โดยมี พ.อ. ก่อเกียรติ เข็มแดง
รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส(๑) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ฉก.นราธิวาส
ในการนี้ได้ดำเนินการสุ่มตรวจจำนวน ๘ กองร้อย ได้แก่
๑. ร้อย.ฉก.ทพ.๔๕๑๑
๒. ร้อย. นย.ทร.๓๓
๓. ร้อย.ฉก.ตร.น.ธ.๙๓๓
๔. กอ.รมน.จว.น.ธ.
๕. ร้อย.ฉก.ทพ.๔๖๑๐
๖. ร้อย.ทพ.นย.๗
๗. ร้อย.ฉก.ทพ.๔๘๐๑
๘. ร้อย.ฉก.ทพ.๔๙๑๒

ความคิดเห็น