วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ลงพื้นที่ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. เพื่อส่งมอบการสรุปงานของกิจกรรมการขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล”

 9 พ.ย. 2566

เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ลงพื้นที่ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. เพื่อส่งมอบการสรุปงานของกิจกรรมการขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่ นำไปต่อยอดและขยายผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพกลุ่มจิตอาสาสุขภาพ เรื่องการทำลูกประคบสมุนไพรสดและการนวดเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.ปะนาเระ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยมี นายฮัดซัน ดอเลาะ นายกเทศมนตรี ฯ และคณะฯ, ผู้แทน ฉก.ทพ.๔๒, กอ.รมน.จังหวัด ป.น., ปลัดอำเภอ, เกษตรอำเภอ, พัฒนาชุมชนอำเภอ, ผอ.รพ.สต., แกนนำเครือข่ายและสมาชิกกลุ่ม ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น