วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๖, ๐๙.๓๗ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธานในพิธีส่งมอบนวัตกรรมจากผลงานวิจัย “เครื่องอัดก้อนเห็ดกึ่งอัตโนมัติชนิ ๔ หัว” ตามโครงการการส่งเสริมและยกระดับความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ให้กับเครือข่าย “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” รุ่นที่ ๑

 20 พ.ย. 2566

เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๖, ๐๙.๓๗ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธานในพิธีส่งมอบนวัตกรรมจากผลงานวิจัย “เครื่องอัดก้อนเห็ดกึ่งอัตโนมัติชนิ ๔ หัว” ตามโครงการการส่งเสริมและยกระดับความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ให้กับเครือข่าย “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” รุ่นที่ ๑ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ.ไอปีแซร์ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. โดย ศปป.๕ กอ.รมน. กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ ซึ่ง วช. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและเสริมสร้างองค์ความรู้ในครั้งนี้ ต่อจากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพี่อให้สมาชิกเรียนรู้ สามารถใช้งานจากผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี พล.อ. กนก ภู่ม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก วช., ผบ.ฉก.นราธิวาส, รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ., ผู้แทน ฉก.ทพ.๔๙, นายอำเภอศรีสาคร, เกษตรอำเภอฯ, รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ประธานกลุ่ม ฯ และแกนนำเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น