วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๖, ๑๓.๐๐ พลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป ๕ กอ.รมน เข้าร่วมการประชุมฯการหารือเกี่ยวกับแผนรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแผนการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี ๒๕๖๗

 25 ธ.ค. 2566

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๖, ๑๓.๐๐ พลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป ๕ กอ.รมน เข้าร่วมการประชุมฯการหารือเกี่ยวกับแผนรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแผนการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี ๒๕๖๗ ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในปัจจุบัน รวมทั้งประเด็นด้านความมั่นคงที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ กอ.รมน.ส่วนกลาง โดย ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ นำเสนอ กิจกรรม"คำตอบอยู่ที่ตำบล " สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ปี ๖๖ โดยมวลชนในพื้นที่ต้นแบบ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นำโดยนาย ฮะซัน ดอเลาะ นายกเทศบาลปะนาเระและแกนนำเครือข่าย มานำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี ประเด็นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง PANARE MODEL ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ต่อมา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ กอ.รมน. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายกฯ จะกล่าวมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้แก่หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ เพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น