วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิด โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน

 28 เม.ย. 2567

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิด โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ เยาวชนสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ท หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ในการนี้ พล.ท. ธัชพลฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ และนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ให้ความสําคัญในการฝึกฝนความเป็น ผู้นํา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ จชต. และพัฒนาตนเองสู่เยาวชนต้นแบบ ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ประเทศชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ความคิดเห็น