วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567

บทความ

13 มิ.ย. 2561

      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2554 ได้กำหนดให้แต่ละอำเภอ ในประเทศไทยจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชนขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฺกลางการเรียนรุู้ทั้งทางวิชาการ กีฬา และ กิจกรรม ต่างๆ ที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้การสนับสนุน และล่าสุดได้มีพระราชบัญญัติฉบับใหม่เป็นฉบับที่ 2 ออกมาในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา       สภาเด็ก และเยาวชนของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันหนักหน่วงต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับจากปี พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลาสิบกว่าปี ทำให้เด็ก และเยาวชนที่เติบโตในบริบทของสถานการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ มีความหวาดระแวงในจิตใจ มีร่องรอยของความหวาดกลัว และความไม่เข้าใจ แบ่งฝักฝ่ายทางเชื้อชาติ และศาสนา มีการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และสังคมที่ผิดเพี้ยนจากความจริง อีกทั้งเยาวชนบางส่วนนั้นขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดความอบอุ่นในครอบครัวทำให้มีความเสี่ยงที่จะถ...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้ ควรเริ่มจากคนในชุมชน ดังเช่น อาจารย์สมมาตร ดารามั่น ปราชญ์ชาวบ้าน และข้าราชการครูชาวนราธิวาส ที่เห็นคุณค่า และมุ่งมั่นรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และตั้งปฺณิธานจะทำงานตามรอยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอยากให้คนไทยได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ อย่างเรือกอและ ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญปราชญ์ชาวบ้านท่าน...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นมีกลุ่มพลังเยาวชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นเป็นจำนวนมาก เพียงแค่หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน และหยิบยื่นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง แรงกดดันต่างๆ จะกลายเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้พวกเขาประสบความสำเร็จ และหนึ่งในกลุ่มเยาวชนตัวอย่างจากสถาบันการศึกษากลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ พวกเขาได้ทำกิจกรรมลงพื้นที่ และเข้าไปคลุกคลีในการแบ่งปันความสุขให้ก...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ห่างไกลมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสทางการศึกษาตามเกณฑ์ปกติ ส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือจำเป็นต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน เช่น การกรีดยางพาราในช่วงเช้า และเยาวชนกลุ่มนี้จะมีเวลาว่างอยู่บ้านตามลำพัง อาจสุ่มเสี่ยงให้หลงเดินทางผิดได้ แต่ที่ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลานั้น มีการรวมตัวกันของเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัวรวมไปถึงต่อชุมชน       ที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลานั้น มีชุมชนรวมทั...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพัฒนา อย่างรวดเร็ว เกิดการค้นพบ องค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลา และต่อเนื่องในลักษณะ ทวีคูณ มีผู้กล่าวเปรียบเทียบไว้ ว่า ความรู้ที่มนุษย์สะสม มาตั้งแต่สร้างโลกจนถึงกลางศตวรรษที่ 21 นั้นมี ปริมาณเท่ากับความรู้ที่มนุษย์ค้นพบในช่วง 50-60 ปีที่เพิ่งผ่านมา เมื่อห้องเรียนสี่เหลี่ยม เริ่มแคบเกินกว่าความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน นักการศึกษาจำนวนมาก จึงตั้งคำถามว่า การจัดการศึกษาแบบที่เคยเป็นมาอาจไม่ตอบโจทย์โลกในศตวรรษใหม่ จนสถานศึกษา หล...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

“อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆ ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน เพราะการที่ทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆ มีงานทำ พวกเขามีรายได้ มีเงินเลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องไปเป็นโจร ไม่ต้องไปเป็นขโมย ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ไปเผาป่า ตำบลนั้น อำเภอนั้น จังหวัดนั้น สิ่งนั้นก็คือกำไรของแผ่นดิน” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ       ไม่ว่าพระราชดำรัสนี้จะผ่านไปยาวนานเพียงไหน ก็ยังซาบซึ้ง และติดตรึงอยู่ใ...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

      ผืนดินที่ทอดยาวจากหาดตะโละกะโปร์ยื่นออกไปในทะเลอ่าวไทย ทอดยาวโอบล้อม อ่าวปัตตานีไปจนสุดปลายแหลม มีชื่อว่า แหลมตาซี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็นดั่งอัญมณีแผ่นดินปลายด้ามขวาน ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์จากการก่อตัวของสันทราย ความยาว 16 ก.ม. โดยที่ปลายแหลมจะงอกเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องมาจากคลื่นลม และกระแสน้ำ ทำให้ชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะที่หาดทรายด้านนอกที่ติดกับทะเลอ่าวไทยจะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังไม่ถูกบุกรุกโดยโรงแรมหรือรีสอร์ทใดๆ ทำให้ยังค...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

      มัสยิด เป็นศาสนสถานที่ชาวมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีมัสยิดตั้งอยู่ในทุกพื้นที่ และมีจำนวนไม่น้อยที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ หนึ่งในนั้นคือ มัสยิดกลาง ปัตตานี ซึ่งมีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นสัญลักษณ์สง่างามของชาวมุสลิมไทยทุกคน จนได้สมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งประเทศไทย       มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ได้รับการออกแบบโดย นายประสิทธิผล ม่วงเขียว สถาปนิกกรมศาสนา ด้วยศิลปะการออกแบบที่มีการผสมผสาน...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2561

ฉันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความรุนแรง ฉันมีหน้าที่ระวังไม่ให้ตนเองไปทำร้ายคนอื่น และไม่ให้คนอื่นมาทำร้ายฉันด้วย       จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นับตั้งแต่ปี 2547 ทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย ทำให้หลายครอบครัวต้องเผชิญปัญหาผลกระทบทั้งทางร่างกาย และจิตใจ โดยเฉพาะเยาวชนที่สูญเสียพ่อแม่ของเขาไป ในขณะที่ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงที่สูญเสียสามี ในขณะที่ทุกบ้านจะมีเด็ก และเยาวชนที่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า สมาคมเด็ก และเยาวชนเพื่...

..อ่านต่อ
หน้า 17 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ