วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563

บทความ

3 ต.ค. 2561

      ป่าชายเลนอำเภอยะหริ่ง อยู่ทางทิศใต้จากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 15 ก.ม. เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอันมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ชุ่มน้ำกว้างขวางเกือบ 8,000 ไร่ ประกอบด้วยพืชนานาพรรณที่เขียวชอุ่มทั้งปี ทำหน้าที่เสมือนป้อมปราการปกป้องชายฝั่ง อีกทั้งเป็นบ้านหรือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ รวมไปถึงสัตว์ปีกตามธรรมชาติ เพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำนานาชนิดหล่อเลี้ยงผู้คนรอบๆ ชายฝั่งมาหลายชั่วอายุคน       พื้นที่ป่าชายเลนของอำเภอยะหริ่งเป็นพื้นที่ป่...

..อ่านต่อ
3 ต.ค. 2561

      "ว่าว" งานหัตถกรรมที่อยู่คู่กับมนุษย์แทบทุกพื้นถิ่นทั่วโลก เป็นความรู้พื้นฐานด้านอากาศพลศาสตร์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ครั้งโบราณ ตัวว่าวแต่ละชนิดของแต่ละกลุ่มชนจึงสามารถเป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของประวัติศาสตร์แต่ละชุมชนผ่านการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ก่อนจะเป็นว่าวที่โบยบินเล่นลมบนท้องฟ้านั้น ทั้งลวดลาย และโครงสร้างของว่าวต่างได้รวบรวมศิลปะ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องเอาไว้       ณ ชุมชนปลายด้ามข...

..อ่านต่อ
3 ต.ค. 2561

      สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดินแดนที่มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย สัมผัสได้ถึงแรงศรัทธาในศาสนาอิสลามที่ยังคงเข้มแข็งเหนียวแน่น มีวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ การแต่งกายของชาวมุสลิมไม่ว่าหญิงหรือชายถือเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่สำคัญของศาสนาอิสลาม ยึดปฏิบัติมาพร้อมกับการถือกำเนิดของศาสนาอิสลามหรือกว่า 1400 ปีมาแล้ว เสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมทางศาสนา       มุสลิมะ ห...

..อ่านต่อ
3 ต.ค. 2561

      รอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด ถือเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม ที่แสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัด และความอดทนในการถือศีลอด เพื่อชำระล้างร่างกาย และจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ของชาวมุสลิมแล้ว และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิมที่สืบทอดกันมา และมีอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ชาวมุสลิมจะรับประทานกันในช่วงเดือนรอมฎอน หลังจากที่ชาวมุสลิมถือศีลอดกันมาตลอดทั้งวัน ทุกคนก็จะรอให้ถึงช่วงเวลาแก้บวชหรือแก้ศีลอด คือ เวลาพลบค่ำได้คืบคลานเข้ามา และเวลากลางวันได้ผ่านพ้นไป และดวงอาท...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2554 ได้กำหนดให้แต่ละอำเภอ ในประเทศไทยจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชนขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฺกลางการเรียนรุู้ทั้งทางวิชาการ กีฬา และ กิจกรรม ต่างๆ ที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้การสนับสนุน และล่าสุดได้มีพระราชบัญญัติฉบับใหม่เป็นฉบับที่ 2 ออกมาในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา       สภาเด็ก และเยาวชนของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันหนักหน่วงต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับจากปี พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลาสิบกว่าปี ทำให้เด็ก และเยาวชนที่เติบโตในบริบทของสถานการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ มีความหวาดระแวงในจิตใจ มีร่องรอยของความหวาดกลัว และความไม่เข้าใจ แบ่งฝักฝ่ายทางเชื้อชาติ และศาสนา มีการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และสังคมที่ผิดเพี้ยนจากความจริง อีกทั้งเยาวชนบางส่วนนั้นขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดความอบอุ่นในครอบครัวทำให้มีความเสี่ยงที่จะถ...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้ ควรเริ่มจากคนในชุมชน ดังเช่น อาจารย์สมมาตร ดารามั่น ปราชญ์ชาวบ้าน และข้าราชการครูชาวนราธิวาส ที่เห็นคุณค่า และมุ่งมั่นรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และตั้งปฺณิธานจะทำงานตามรอยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอยากให้คนไทยได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ อย่างเรือกอและ ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญปราชญ์ชาวบ้านท่าน...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นมีกลุ่มพลังเยาวชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นเป็นจำนวนมาก เพียงแค่หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน และหยิบยื่นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง แรงกดดันต่างๆ จะกลายเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้พวกเขาประสบความสำเร็จ และหนึ่งในกลุ่มเยาวชนตัวอย่างจากสถาบันการศึกษากลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ พวกเขาได้ทำกิจกรรมลงพื้นที่ และเข้าไปคลุกคลีในการแบ่งปันความสุขให้ก...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ห่างไกลมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสทางการศึกษาตามเกณฑ์ปกติ ส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือจำเป็นต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน เช่น การกรีดยางพาราในช่วงเช้า และเยาวชนกลุ่มนี้จะมีเวลาว่างอยู่บ้านตามลำพัง อาจสุ่มเสี่ยงให้หลงเดินทางผิดได้ แต่ที่ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลานั้น มีการรวมตัวกันของเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัวรวมไปถึงต่อชุมชน       ที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลานั้น มีชุมชนรวมทั...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561

      โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพัฒนา อย่างรวดเร็ว เกิดการค้นพบ องค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลา และต่อเนื่องในลักษณะ ทวีคูณ มีผู้กล่าวเปรียบเทียบไว้ ว่า ความรู้ที่มนุษย์สะสม มาตั้งแต่สร้างโลกจนถึงกลางศตวรรษที่ 21 นั้นมี ปริมาณเท่ากับความรู้ที่มนุษย์ค้นพบในช่วง 50-60 ปีที่เพิ่งผ่านมา เมื่อห้องเรียนสี่เหลี่ยม เริ่มแคบเกินกว่าความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน นักการศึกษาจำนวนมาก จึงตั้งคำถามว่า การจัดการศึกษาแบบที่เคยเป็นมาอาจไม่ตอบโจทย์โลกในศตวรรษใหม่ จนสถานศึกษา หล...

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 11 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 105 รายการ