วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

บทความ

2 ธ.ค. 2563

          Smart city เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 20 โดยนำเอาเทคโนโลยีด้านข้อมูล และโทรคมนาคมใช้ร่วมกับการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลที่ได้รับ ในเมืองใหญ่ ๆ ล้วนต่างใฝ่ฝันที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชากรมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมในเมืองมีคุณภาพการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ในประเทศไทย หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในการผลักดันเรื่อง เมืองอัจฉริยะ ได้แก่ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต...

..อ่านต่อ
2 ธ.ค. 2563

          ข้าวไทยและพันธุกรรมมีความสำคัญในแง่เดียวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะเป็นสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับการคัดเลือกและสร้างสรรค์จากบรรพบุรุษ คนไทยปลูกข้าวพื้นเมืองเพราะชอบรับประทาน จึงคัดเลือกพันธุ์ที่รสชาติดี อร่อย ข้าวพื้นเมืองยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของพื้นที่ และบางสายพันธุ์ยังมีคุณค่าโภชนาการที่มากกว่าข้าวทั่วไป ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองทำให้สามารถปรับตัวจากอดีตถึงปัจจุบันได้ ซึ่งอาจมียีนต้านทานโรค ทนแล้ง ทนเ...

..อ่านต่อ
2 ธ.ค. 2563

          ในปีงบประมาณ 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ภายในการบังคับบัญชาของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภาค 4 ได้ประกาศแผนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดการทำงาน สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืน เน้นการผนึกกำลัง และบูรณาการแบบมีส่วนร่วม     &...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 2563

      ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืช ทั้งพืชชั้นสูง และพืชชั้นต่ำ ประมาณได้กว่า 15,000 ชนิด หลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ หลายชนิดเป็นยาสมุนไพร ทรัพยากรด้านพืช ทวีความสำคัญขึ้นทุกวันในอนาคต    งานด้านอนุรักษ์พรรณพืชโดยเฉพาะงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ จึงเกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2534 โดยมี      การจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ นำมาปลูก ขยายพันธุ์ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น ไม้หายาก และไม้ที่กำล...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 2563

      ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย และในวันนี้ยังเป็นประเทศที่ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ จึงทำให้อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ และส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับช่วงปี 2553 ราคายางพารามีราคาสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้มีการขยายเนื้อที่การปลูกยางพารากันมากขึ้น ปัจจุบันจึงมีผลผลิตยางพาราออกมาจำนวนมาก จนเกินความต้องการของตลาด แม้ว่าประเทศไทยจะเป็น...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 2563

      การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Design Award) เป็นเวทีระดับประเทศเพื่อแสดงความสามารถของเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นเวทีน้องใหม่ในวงการศิลปะ โดยมีการจัดประกวดครั้งแรกในปี 2560 มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการออกแบบในระดับเยาวชน ในสาขาต่าง ๆ สู่มืออาชีพ และให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสถาบันศิลปะการออกแบบของไทยได้ใช้ความรู้ความสามารถให้การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอสู่สาธารณะ และที่สำคัญคือการใช้องค์ความรู้เหล่าน...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 2563

      ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับสังคมใดก็ตาม มักจะมีการมองต่างมุมอยู่เสมอในกระบวนการเปลี่ยนแปลงมุมมอง และทัศนคติ หนึ่งในเรื่องราวแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืนเกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ บ้านเกาะแลหนัง อ.เทพา จ.สงขลา และขยายสู่พื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีจุดเริ่มจากชายคนหนึ่งที่หลายคนมองว่า “เพี้ยน” ไม่มีใครคาดคิดว่าการกระทำของเขาจะนำมาซึ่งความสำเร็จของชุมชน  จากการเลี้ยงตัวชันโรงที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นแมลงน่ารำคาญ วันนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างผลิต...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 2563

      จากปัญหายางพาราตกต่ำ ที่ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยทั่วทุกภูมิภาค รัฐบาลได้ออกมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกตํ่า ว่า มี 2 แนวทาง ได้แก่ ต่อยอดการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้ประโยชน์ในประเทศให้ได้มากที่สุด และอีกแนวทางหนึ่ง คือ การลดการผลิตยาง โดย การปลูกพืชทดแทน หรือ แซมในสวนยาง ซึ่งพืชที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ โกโก้ โดยประเมินจากสภาวะตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการผลผลิตโกโก้เพิ่มขึ้น มีการนำเข้าโกโก้ในปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 1,761 ล้านบาท     &nbs...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 2563

“ผมไปดำน้ำที่ไรผมจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างบนบก เพื่อต้องการใช้ชีวิตใต้น้ำแล้วสัมผัสบรรยากาศใต้น้ำ หายใจเข้าหายใจออก เตะขา ดูปะการัง ดูสัตว์ใต้น้ำที่สวยงาม แหวกว่ายกับฝูงปลา มันรู้สึกดีมากเป็นความสุขที่อธิบายยาก”        ฮาฟิตซ์ เจ๊ะแม ครูใต้น้ำ หรือครูสอนดำน้ำแห่งโรงเรียน Muscle Diver อ.เมือง จ.นราธิวาส     ก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่เรียนจบ และมุ่งสู่การทำงานในเมือง ฮาฟิตซทำงานเป็นครูสอนฟิตเนส    ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลที่ฟิ...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

          การส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรฮูลูบาลัง หรือ ฮูลูบาลัง เฮิร์บ  แห่งตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ถือเป็นหนึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้มแข็ง มีการนำวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูป ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น จนได้มาเป็นเครื่องสำอางคุณภาพนานาชนิด เช่น สบู่สมุนไพรโยเกิร์ตนมแพะเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อที่ทาง...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ