วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

บทความ

17 ก.พ. 2563

      ในขณะที่ราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัว พลังงานทางเลือกจึง เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราควรหันมาสนใจ ปัจจุบันนี้ เชื้อเพลิงชีวมวลจากพืช เป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ใช้ในการผลิตไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีข้อดีคือให้ความร้อนสูงกว่าชีวมวลอย่างอื่น ขนส่งได้สะดวกเนื่องจากมีความหนาแน่นมาก มีเถ้าน้อย รวมทั้งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2563

      เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้ก่อตัวอย่างรุนแรงขึ้นในปี พ.ศ. 2547  นับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลา 15 ปี พื้นที่แห่งนี้ยังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ และยังคงต้องการเวลาในการหาหนทางที่นำไปสู่ความสงบ เด็กจำนวนมากที่เติบโตมาพร้อมกับสถานการณ์เช่นนี้ พวกเขามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เพราะพวกเขาต้องใช้ชีวิตเพื่อมีชีวิต พวกเขาได้ปรับตัว และพยายามมองหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่รับรู้จากโลกภายนอก พวกเขามองข้ามสถานการณ์ไม่สงบไปสู่ความหวังของชีวิตอนาคต...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2563

      โครงการ “อุตสาหกรรม เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ Hand in Hand โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจคือ การสร้าง และส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญไปสู่ท้องที่ต่าง ๆ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดกลาง หรือวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 3 ชุมชน ได้แก่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอโคกโพ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2563

      ทานพื้นบ้าน เป็นมรดกวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง อาศัยการเล่าด้วยปาก เรียกว่า มุขปาฐะ ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน คุณธรรม สร้างสรรค์จินตนาการ และสะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีตได้อย่างน่าสนใจ ในจังหวัดชายแดนใต้มีนิทานพื้นถิ่น หรือ folklore อยู่มากมาย นิทานส่วนใหญ่สะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวบ้านไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองลงมาเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีน ลักษณะสำคัญของนิทานคือ เล่าด้วยถ้อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้ว เล่ากันด้วยปากสืบทอดกันมา และไม่ปรากฏว่าผู้เล่าเป็นใคร นิ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2563

      มารีมาย เป็นคำภาษามลายู แปลว่า มาเล่นกันเถอะ “มารีมาย มาเล่นกันเถอะ” เป็นรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เริ่มออกอากาศในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2562 จนถึงปัจจุบัน ทางสถานีไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์ เวลา 07.40 - 08.00 น. นำเสนอเรื่องราวของการละเล่นพื้นบ้าน ในพื้นที่ชายแดนใต้ เล่าผ่านเจ้าของพื้นที่ โดยมีน้องณาดา ผู้ดำเนินรายการและเพื่อน ๆ จากชุมชนต่าง ๆ ชวนผู้ชม ไปเรียนรู้ที่มาที่ไปของการละเล่นต่าง ๆ  เด็กชายแดนใต้ เล่นอะไรกัน       น้องณาดา คือตัวแทนเด...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2563

      สังคมปลายด้ามขวาน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยไทย จีนและมลายู ยังคงมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ และความแตกต่างเหล่านี้นำพาให้เกิดสิ่งที่ดี ทั้งไทย จีน และมลายู     ทุกภาษาล้วนมีความสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและการค้าให้มีการพัฒนาเติบโต  ภาษาจีนเป็นภาษาที่คุ้นเคยกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งในปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หลายปีที่ผ่านมาภาษาจีนกลางได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีบทบาทต่อ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 2563

      เมื่อเอ่ยถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ ภาพส่วนใหญ่ในพื้นที่สื่อถูกจัดเต็มด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงรายวัน หรือการแสดวงหาแนวทางการสร้างสันติภาพ จนแทบลืมไปเลยว่า วิถีชีวิตของคนในสามจังหวัดไม่ได้มีแค่นั้น โดยเฉพาะความตื่นตัวในเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์ซึ่งสวนทางกับความรุนแรง ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าจริง ๆ แล้วในพื้นที่สามจังหวัดมีศิลปินที่ทำงานในต่างประเทศจำนวนมาก  งานสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์จำนวนหนึ่ง จึงตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่สำหรับงานสร้างสรรค์ทุกประเภท เพื่อ...

..อ่านต่อ
13 ก.พ. 2563

โดย ศปป.๕ กอ.รมน. เล่านิทาน เล่านิทาน..ภาพเด็กๆ ส่งเสียงเจื้อยแจ้วรุมล้อม ปู่ ย่า ตา ยาย ออดอ้อนให้เล่านิทานให้ฟัง เป็นภาพชินตาในครอบครัว คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ความบันเทิงที่หาได้ง่ายที่สุดในบ้าน คือ การฟังนิทาน และนิทานส่วนใหญ่มักเกิดจากการบอกเล่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผ่านตามกาลเวลา เนื้อเรื่อง เนื้อหา ตัวละครแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะทางกายภาพ และสังคมถิ่นนั้นๆ ซึ่งบทบาทของนิทานนอกจากจะเป็นแหล่งบันเทิงที่ไม่ต้องซื้อหา ได้ความสนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้ สร้างความคิด และประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้อีกมากมายแล้ว สิ...

..อ่านต่อ
30 ม.ค. 2563

จากคนต้นเรื่อง น.อ.หญิงศรินทร สุวรรณพงศ์ เล่าผ่าน ศปป.๕ กอ.รมน.           ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพในการเรียนรู้ และสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการศึกษาต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น คือ ทักษะด้านภาษา เพื่อสื่อสาร โต้ตอบ และพัฒนาตนเอง จนสามารถเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนได้ในอนาคต แต่ในความเป็นจริง ยังมีเด็กนักเรียนที่ยังคงมีปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการเรียนตามปกติแล้ว ...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 17 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 168 รายการ