วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รวมแรงใจชาวยะหริ่ง สร้างพื้นที่สันติสุข

 22 ธ.ค. 2560 23:10 น.    เข้าชม 1680

      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีพี่น้องชาวไทยพุทธอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กลายเป็นที่มาของสังคมพหุวัฒนธรรมที่รวมเอาศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองศาสนามารวมไว้ในพื้นที่เดียวกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้        อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี มีสถานที่สวยงามและวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย และที่สำคัญมีการทำงานบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ต้องการให้พื้นที่เกิดความสงบสุข  และร่วมกันสร้างเกราะป้องกันภัยอันเข้มแข็งไว้คอยปกป้องคนในชุมชนของตนเอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันบูรณาการการทำงานอย่างเข้มข้น ตามแนวทางของกองอำนวยการความมั่นคงภายใน ภาค ๔ (กอ.รมน.ภาค ๔) สร้างให้อำเภอยะหริ่งเป็นอำเภอแห่งสันติสุข สร้างกำลังหลัก พัฒนาศักยภาพเยาวชน

      การทำให้อำเภอยะหริ่งเป็นอำเภอแห่งสันติสุข จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน เริ่มต้นจากการพัฒนาเยาวชน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนหนึ่งมาจากการที่เยาวชนขาดโอกาสด้านการศึกษา ครอบครัวขาดความอบอุ่นเนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น ทำให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและถูกชักจูงไปทำในเรื่องที่ไม่ดีได้ง่าย จึงสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมฝึกอาชีพ การอบรมเรื่องพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมปลูกฝังจริยธรรม โดยใช้พื้นที่บ้านสวนไออุ่น ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่หลักในการทำกิจกรรม มีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง รุ่นละ 30 คน จัดดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่าสองปีแล้ว มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นแม่งานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นมาร่วมด้วยช่วยกัน ผู้ใหญ่ทุกภาคส่วน เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ และต้องการให้กลุ่มนี้ลุกขึ้นเป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

บูรณาการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น       การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสูงสุดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ในการสร้างพื้นที่สันติสุข เนื่องจากอำเภอยะหริ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่สะท้อนวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

      หาดตะโละกะโปร์ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอยะหริ่ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีความสวยงามมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนในพื้นที่แวะเวียนไปเล่นน้ำทะเลกันเป็นประจำ สร้างความคึกคักให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากหากมาในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกชายหาดจะกลายเป็นสีทองสวยงาม 
      ใกล้เคียงกันมีแหลมตาชีหรือแหลมโพธิ์ที่เกิดจากสันทรายทับถมกันเป็นแนวยาวยื่นขนานกับแนวแผ่นดินใหญ่ไปในทะเล แบ่งพื้นที่อ่าวไทยกับอ่าวปัตตานีออกจากกัน จนทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองปัตตานีได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบเห็นเรือกอและลวดลายสวยงามของชาวประมงในท้องถิ่นอีกด้วย

      การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อุโมงค์ป่าโกงกางตำบลบางปูที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและมีชุมชนมุสลิมริมอ่าวปัตตานีที่มีความเป็นมาเก่าแก่นับร้อยปี  ที่มีคำขวัญประจำถิ่นว่า “ตำนานบางปู สืบรู้โกงกาง กระยางงามถิ่น ดินแดนอนุรักษ์”

      การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วังยะหริ่ง วังเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง หลักฐานทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5  เป็นหนึ่งในวังหัวเมืองที่ยังสมบูรณ์งดงามที่สุด ในอดีตเมืองยะหริ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง และต้องส่งทหารไปช่วยรบยามเกิดศึกสงคราม

      นอกจากนี้ยังมี สุเหร่าอาโห อายุกว่าสี่ร้อยปีตั้งอยู่ที่ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีภายในเขตเทศบาลตำบลมะนังยง ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบชวาโบราณช่องลมประตูหน้าต่างมีการแกะสลักไม้ที่งดงามการก่อสร้าง ไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ใช้วิธีเข้าสลักไม้ การเข้าเดือยบริเวณด้านหน้าของสุเหร่ามีบ่อน้ำโบราณซึ่งใช้ในการอาบน้ำละหมาด       หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กำหนดให้อำเภอยะหริ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคน  ทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นคนในพื้นที่ จากต่างถิ่น และต่างประเทศ การสนับสนุนมีทั้งในรูปแบบการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัย ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ทำผลิตภัณฑ์มาขายให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ธุรกิจรีสอร์ทและโฮมสเตย์เกิดขึ้นมากมาย ก่อให้เกิดการจ้างงานและ การค้าขายที่ช่วยสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ นอกจากจะทำให้พื้นที่มีระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้นด้วย และยังสร้างความเชื่อมั่นให้คนภายนอกรู้สึกปลอดภัยพร้อมที่จะมาท่องเที่ยวโดยไม่กลัวอันตรายใดๆ
ท่องเที่ยวยะหริ่ง อบอุ่นใจ

      หลายคนอาจรู้สึกกังวลถ้าจะต้องเดินทางไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีพื้นที่สวยงาม สงบและปลอดภัย และจะทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มากขึ้น หลายเสียงจากคนส่วนใหญ่ที่ชอบมาเที่ยวที่อำเภอยะหริ่ง เพราะที่นี่มีความสงบและมีการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา การพัฒนาดูแลพื้นที่ของอำเภอยะหริ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก สร้างความเชื่อมั่นว่าพื้นที่นี้มีความปลอดภัย เป็นแนวทาง ที่สำคัญมากในการสร้างสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ทวงคืนความสงบสุขให้กลับคืนมาเป็นพื้นที่แห่งสันติสุขดังเดิม

      ภาพของพื้นที่สันติสุขที่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มุ่งหวังไว้ก็คือ พ่อแม่พี่น้องประชาชน     มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพรายได้ที่มั่นคง ลูกหลานได้รับการศึกษา ห่างไกลยาเสพติด ไม่ถูกชักจูงไปก่อเหตุความรุนแรง แม้แต่คนที่เห็นต่างได้มีโอกาสพบปะพูดคุย เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ประชาชนร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้กับชุมชนตนเอง       เรื่องราวการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอำเภอยะหริ่ง ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบ  ให้พื้นที่อื่นๆ นำไปสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นต่อไป ไม่ว่าคนในพื้นที่จะมีเชื้อชาติใด ศาสนาใด ถ้ามีความรักสามัคคีกัน ร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ก็จะสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ความคิดเห็น