วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครยะลา

 13 มิ.ย. 2561 21:13 น.    เข้าชม 942

      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2554 ได้กำหนดให้แต่ละอำเภอ ในประเทศไทยจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชนขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฺกลางการเรียนรุู้ทั้งทางวิชาการ กีฬา และ กิจกรรม ต่างๆ ที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้การสนับสนุน และล่าสุดได้มีพระราชบัญญัติฉบับใหม่เป็นฉบับที่ 2 ออกมาในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา       สภาเด็ก และเยาวชนของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ ในเขตเทศบาล นครยะลา มีน้องๆ เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครยะลา เป็นจำนวน ไม่น้อย และมักออกทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จนเป็นที่รักใคร่ของประชาชน ที่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลนครยะลา ที่ผ่านมาเทศบาลนครยะลาเคยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง ทำให้คน จำนวนไม่น้อยยังจดจำความทรงจำที่เจ็บปวด แต่สำหรับเด็กๆ และเยาวชนชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป แววตา ที่เต็มไปด้วยความหวัง และความฝันของพวกเขา ได้สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับผู้คนที่ได้พบเห็น การที่น้องๆ ได้รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยกย่อง และเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่พวกเขา จะเติบโตด้วยจิตใจที่อ่อนโยน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักบ้านเกิดของตนเอง เพราะพวกเขานี่เองจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไปในอนาคต ต้นกล้าแห่งสันติสุข

      สภาเด็ก และเยาวชน เทศบาลนครยะลา มีสมาชิกเด็ก และเยาวชนตั้งแต่อายุ 12 ปี ถึง 25 ปี โดยไม่จำกัดว่า เป็นเด็กในหรือนอกระบบ ทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก เริ่มแรกนั้นสภาเด็ก และเยาวชน เกิดจากแนวคิดของนายกเทศมนตรี โดยเห็นว่าเด็กมีเวลาว่างในช่วงปิดเทอม ได้จัดกิจกรรมค่ายสำนึกรักบ้าน เกิดขึ้น เมื่อเสร็จกิจกรรมค่ายครั้งนั้น ก็ทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มเด็ก และเยาวชน ที่ต้องการทำงาน จิตอาสากันต่อไป และต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มี พรบ.่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติเกิดขึ้นมา เยาวชนกลุ่มนี้จึงเกิดการยกระดับเข้ามาเป็นสมาชิก และมีโครงสร้างองค์กรและระบบแบบแผนการทำงาน ที่เป็นทางการมากขึ้น

      การจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชนในแต่ละท้องถิ่น เด็กจะมีอิสระทางความคิด สามารถนำเสนอ และแสดงความ คิดเห็นต่อสภาเด็ก และเยาวชนระดับจังหวัดได้ ซึ่งในพื้นที่เขตเทศบาลยะลาแห่งนี้ น้องๆ เยาวชนได้ตั้ง เป้า หมาย และวางยุทธศาสตร์การทำงานไว้อย่างชัดเจน และเป็นระบบ ไม่แพ้การทำงานของผู้ใหญ่เลยทีเดียว       การรวมกลุ่มกันไปทำกิจกรรมจิตอาสาของน้องๆ สภาเด็ก และเยาวชน เทศบาลนครยะลา มีทั้งสีสันและ ความสนุกสนาน ภาพของเด็ก และเยาวชนทั้งไทยพุทธ และมุสลิม เดินทางไปช่วยกันพัฒนาบริเวณ วัดยะลาธรรมารามทำความสะอาดทางเท้าในวัด หรือร่วมกันพัฒนาบริเวณหน้ามัสยิดกลาง จังหวัดยะลา และพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ จากเทศบาลนครยะลา และหน่วยงานในพื้นที่ที่ลงไปทำงานกิจกรรม นอกจากการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชนแล้ว กิจกรรมที่น้องๆ ทำกันเป็นประจำ ยังมีการไปเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาล พร้อมทั้งสอบถามความต้องการด้านความช่วยเหลือเพื่อจะนำไปเสนอต่อ หน่วยงานต่างๆ ต่อไป รวมพลังแห่งมิตรภาพ       ภาพความร่วมมือของน้องๆ เยาวชนสภาเด็ก และเยาวชน เทศบาลนครยะลา จึงเป็นภาพแทน ที่ชัดเจนมากของสังคมพหุวัฒนธรรม มีทั้งเยาวชนไทยพุทธ และมุสลิมมาทำกิจกรรมร่วมกัน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน จนกลายเป็นดังพี่น้องมิตรสหาย เด็ก ๆ และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม แต่ละครั้งจะออกจากบ้านมาด้วยความเต็มใจ และสมัครใจที่จะช่วยเหลือสังคม ซึ่งนอกจากจะใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์แล้ว มิตรภาพของพวกเขายังสร้างความสุขให้กับผุู้คนในเขตเทศบาลนครยะลาอยู่เสมอ

      กิจกรรมต่างๆ ที่น้องๆ สภาเด็ก และเยาวชน เทศบาลนครยะลาได้ร่วมกันคิดค้นขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กิจกรรม ด้านกระบวนการสร้างสันติภาพ เกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดยะลา ไม่ว่า จะเป็นปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนาในจุดต่างๆ นำมาประชุมกันในสภาเพื่อขอการสนับสนุน จากหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

      ในส่วนของปัญหาเยาวชนที่เป็นปัญหาใหญ่อันดับแรก คือ ปัญหายาเสพติด รองลงมา คือปัญหาเยาวชน ท้องก่อนวัยอันสมควร ปัญหาเด็กนอกระบบ และปัญหาความไม่สงบ ซึ่งการเปิดเวทีให้เยาวชน แสดงศักยภาพ ก็ทำให้พวกเขาได้มองเห็นคุณค่าของตัวเอง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม เกิดการปรับ เปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น จิตอาสาพหุวัฒนธรรม

      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และมีเอกลักษณ์ทางด้านพหุวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคในมิตรภาพ และการใช้ชีวิตร่วมกันของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เลย พวกเขามีความ ภาคภุูมิใจในอัตลัษณ์ของตนเอง และพยายามแสดงออกถึงวิถีชีวิตผ่านทางเวทีสภาเด็ก และเยาวชน ในการทำงานแต่ละครั้งเพื่อให้เดินสู่เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ หลังจากการทำกิจกรรมจิตอาสาแล้ว พวกเขา จะต้องมีการประชุมหารือกันเพื่อสรุปประเมินการทำงาน ผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง ช่วยกันคิดค้นหาทางแก้ไขและป้องกัน สำหรับเด็ก และเยาวชนแล้ว การที่พวกเขามีเพื่อนที่ดี และชักนำกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นั้น เป็น โอกาสทอง ในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเยาวชนจำนวนมากที่ทำงานด้านจิตอาสา และอยากขอโอกาสผู้ใหญ่ให้พวกเขาได้มีเวทีแสดง ความคิดเห็น เพื่อนำสันติสุขกลับคืนมา ดังเช่น น้องๆ จากสภาเด็ก และเยาวชน เทศบาลนครยะลา ทุกคนล้วนมีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะส่งความสุขให้ทุกคนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

ความคิดเห็น