วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

บัณฑิตแรงงาน สื่อกลางสู่สันติสุข

 14 มี.ค. 2562 23:11 น.    เข้าชม 2178

      พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ซึ่งการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดโครงการบัณฑิตแรงงานขึ้น มีการจัดตั้งศูนย์แรงงานประจำอำเภอใน 4 จังหวัด พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา มีเป้าหมายเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งต้องการนำสันติสุข และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบัณฑิตแรงงาน และมีบัณฑิตแรงงานเหล่านี้จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทาง และนโยบายในการดำเนินงานของรัฐบาล และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้       การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น ซึ่งการให้ความสำคัญกับโครงการบัณฑิตแรงงานจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคง และสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อย่างเหล่าบัณฑิตแรงงาน ได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิด และขยายเครือข่ายอาสาสมัครบัณฑิตแรงงานให้กว้างขวางขึ้น ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้ขยายการจัดตั้งโครงการบัณฑิตแรงงานจากเดิม 294 คน เพิ่มเป็น 380 คน โดยมีสมาชิกบัณฑิตแรงงานจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องในพื้นที่ ที่จะเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และคอยเป็นกระบอกเสียงสื่อสารไปยังหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป บัณฑิตแรงงาน คือลูกหลานในพื้นที่

      บัณฑิตแรงงานหรืออาสาสมัครแรงงานในพื้นที่นั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับชาวบ้าน เป็นลูกหลาน พูดจาภาษาเดียวกัน และมีความเข้าใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รวมไปถึงได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านในชุมชน ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เปรียบเสมือนสื่อกลางคอยสื่อสารข้อเท็จจริงให้ชาวบ้านเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าถีงประชาชน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุด การเป็นบัณฑิตแรงงานนั้นต้องอาศัยความเป็นจิตอาสา เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทุกคนต่างมีหัวใจเดียวกันคือการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการที่กลุ่มบัณฑิตแรงงานเหล่านี้เปรียบเสมือนกลไกในการสร้างสันติสุขให้เกิดกับบ้านเกิดของตัวเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าค่าตอบแทนใดๆ

      การจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบัณฑิตแรงงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างคนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางศาสนา และวัฒนธรรม โดยบัณฑิตแรงงานจะเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน และจุดประกายความร่วมมือของมวลชน คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้าน เด็ก และเยาวชน ออกมาร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อแสดงความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด หน่วยงานภาครัฐทั้งใน และนอกพื้นที่ก็ได้มีโอกาสมาพบปะร่วมงานกับประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ และประชาชน บัณฑิตแรงงานที่มาจากพื้นที่ที่แตกต่างกันไปก็มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุย สร้างปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน และกัน เกิดเป็นมิตรภาพของเครือข่ายบัณฑิตแรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาต่อยอด       การที่บัณฑิตแรงงานเป็นคนในพื้นที่ทำให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะพวกเขามีความเข้าใจในความเป็นอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และนอกจากการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ กลุ่มบัณฑิตแรงงานยังมีการส่งเสริมอาชีพ โดยการเข้าไปสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ผ่านการเข้ามาแนะนำของหน่วยงานด้านการส่งเสริมอาชีพของทางภาครัฐ เกิดการนำสิ่งที่มีในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคง และสันติสุขในพื้นที่

      กลุ่มแม่บ้านจะรังสันติสุข ต.จะรัง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี หนึ่งในตัวอย่างที่น่าชื่นชมใน การพัฒนาของการพัฒนาและต่อยอดวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งมีต้นตาลเป็นจำนวนมาก อาชีพดั้งเดิมของชุมชนคือการทำตาลตโนด ซึ่งบัณฑิตแรงงานในพื้นที่ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐจนเกิดโครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งอาชีพ เกิดการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จากแต่เดิมชาวบ้านขายเป็นลูกตาลดิบ น้ำตาลสด น้ำตาลแว่น ต่อยอดแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ แปรรูปลูกตาลสดเป็นลูกตาลกรอบ แปรรูปน้ำตาลหลากหลายขึ้น จากน้ำตาลแว่น ก็มีน้ำตาลตโนดผง มีน้ำตาลสดพร้อมดื่ม และแปรรูปเป็นน้ำส้มตาลตโนดอีกด้วย       การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะทำงานตามแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา บัณฑิตแรงงานจึงเป็นสื่อกลางสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน และนโยบายของรัฐบาล พร้อมนำภารกิจ และบริการของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะภารกิจด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างความเข้มแข็งในการทำงานให้อาสาสมัครแรงงานในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งช่วยขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึกรักความสามัคคี มีความเสียสละเพื่อชุมชนหมู่บ้านของตนเอง

ความคิดเห็น