วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. : ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธี ในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558 - 2561)

 26 ธ.ค. 2562 12:56 น.    เข้าชม 235

ความคิดเห็น