วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด จังหวัดยะลา

 2 ก.ค. 2563 17:10 น.    เข้าชม 4593

          จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก และไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งความยากลำบากของการแก้ไขปัญหาโรคโควิด คือ การจัดความสมดุลระหว่างการควบคุมโรค กับการพยุงภาวะเศรษฐกิจ พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่น้อยไปกว่าพี่น้องในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จำนวนมากต้องอพยพกลับจากการทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลต้องทำการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสไปพร้อม ๆ กับช่วยเหลือเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจของผู้คนที่ต้องตกงานขาดรายได้

มาตรการเยียวยาด้านอาชีพ

          ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ หรือด้านเศรษฐกิจที่ต้องประสบปัญหาว่างงานในสถานการณ์โควิด-19 ทางกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัย  โควิด ผ่านโครงการจ้างแรงงานแก้ปัญหาด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยโควิด โดยจัดสรรงบประมาณเป็น จำนวน 30 ล้านบาท เพื่อจ้างแรงงานในพื้นที่ 18 จังหวัด โดยเป็นการจ้างแรงงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย  โควิด รวมทั้งหมด 30 ฟาร์ม

          การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีข้อมูลประชากรทุกครัวเรือน และมีการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านอาชีพเป็นการชั่วคราว เหตุจากสถานการณ์โควิด ที่ต้องเดินทางกลับมายังบ้านเกิด จากการทำงานที่ต่างจังหวัดหรือจากต่างประเทศ กลับมาแล้วไม่มีงานทำ หรือ มีความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ และมีความพร้อมที่จะทำงานในฟาร์ม

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 จังหวัดยะลา

          โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 คือการทำงานบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ นอกจากจะมีอาชีพ มีรายได้ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด และสิ่งที่ได้รับมากกว่านั้นคือ การที่นำความรู้เรื่องการเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างมาต่อยอด และให้กลุ่มแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง

          การดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีทั้งหมด 2 แห่งคือ พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา รวมจำนวน ผู้ได้รับการว่าจ้าง 55 คน ค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 60 วัน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน และมีวันหยุด 1 วัน

          ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด นอกจากจะได้รับเงินไปบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว ยังได้ความรู้ด้านอาชีพเกษตรในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวคิด “เกษตรทฤษฎีใหม่” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  นำมาปรับใช้ในการปรับปรุงดิน การปลูกพืชให้เข้ากับภูมิประเทศ ภูมิสังคม เพื่อสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น