วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579).

 27 มิ.ย. 2560 19:26 น.    เข้าชม 5204

      การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัด ยะลา  ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา, อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)
      สถาบันและสถานศึกษาในพื้นที่มีจำนวนทั้งสิ้น 5,747 แห่ง ผู้เรียน 946,746 คน และครูผู้สอน 75,744 คน
      วิสัยทัศน์ คือ "ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21"

ความคิดเห็น